Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

De gemeenteraad en de raadscommissies worden procesmatig en inhoudelijk (niet-politiek) ondersteund door de griffie. De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies.

De Rekenkamer Rotterdam publiceert gemiddeld zes tot acht onderzoeken per jaar. Met deze onderzoeken probeert de Rekenkamer, het college, de gemeenteraad en de Rotterdammers een spiegel voor te houden over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.

De Rotterdamse (kinder)ombudsman is benoemd door de gemeenteraad Rotterdam. De ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt als tweedelijns instantie klachten van burgers, ondernemers en organisaties over de gemeente Rotterdam. De ombudsman probeert klachten zo veel mogelijk snel op te lossen. Als dat niet lukt, geeft hij aan de hand van de behoorlijkheidsvereisten een oordeel over het overheidsoptreden, vaak met aanbevelingen. Herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en het leren van klachten ziet de ombudsman als belangrijke nevendoelen van de klachtbehandeling. Daarnaast verricht de ombudsman op eigen initiatief (grote) onderzoeken naar gemeentelijke afdelingen of structurele problemen binnen de gemeente. Ook beoordeelt de ombudsman, op grond van de Regeling Melding Vermoeden Misstand, in laatste instantie meldingen van Rotterdamse ambtenaren over integriteitsschendingen binnen de gemeente.

0,2 %