Beheer algemene middelen

Binnen het product Beheer Algemene Middelen wordt invulling gegeven aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • het Gemeentefonds;
  • de Algemene reserve;
  • verwerking van concernbrede reserves;
  • post onvoorzien;
  • concernbrede stelposten;

1,8 %