Deelnemingen

Binnen het product Deelnemingen vinden het beheer en de verantwoording plaats over de privaatrechtelijke verbonden partijen. Tot de privaatrechtelijke verbonden partijen behoren deelnemingen in een vennootschap (BV, NV, CV) waarin de gemeente aandelen heeft of anderszins deelneemt, in stichtingen die geen subsidierelatie van de gemeente zijn en in verenigingen. Bij verenigingen gaat het onder meer om coöperatieve verenigingen en waarborgmaatschappijen. In de paragraaf Verbonden Partijen en de paragraaf Financiering worden de Verbonden Partijen ook toegelicht

0,3 %