Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Oorspronkelijke begroting

-70.217

-67.013

-65.161

-65.089

-65.089

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-553

-553

-553

-553

-553

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

367

-2.848

-5.551

-5.560

-3.337

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

481

-6.977

-5.858

-5.887

-5.770

Totaal bijgestelde begroting

-69.921

-77.391

-77.122

-77.089

-74.749

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Ramingsbijstellingen

548

-336

248

380

385

Reserves

115

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-182

-6.641

-6.106

-6.267

-6.155

Totaal

481

-6.977

-5.858

-5.887

-5.770

Toelichting ramingsbijstellingen (van € 548 tot € 385)

Er zijn hogere kosten in verband met meerwerk voor de controlekosten jaarrekening 2016 en jaarrekening 2017 en incidenteel voor de raadsenquête Boompjeskade. In 2017 worden geen commissiereizen meer verwacht. Daarom kan de voorziening eenmalig vrijvallen ten gunste van het algemene beeld. Daarnaast is er in 2017 een verwachte onderbesteding op personeelslasten en wachtgeldbetalingen bij het product College. Voorgesteld wordt het budget voor het onderzoek naar rechtsherstel Joodse slachtoffers, Plan van Aanpak Oud-Crooswijk en het Aanvalsplan Schiebroek -Zuid door te schuiven naar 2018 (dit levert een voordeel op in 2017 en een nadeel in 2018).

Toelichting reserves (€ 115)

Mogelijke begrotingsoverschrijding in 2017 bij rekenkamer en ombudsman worden gedekt uit de egalisatiereserves.

Toelichting technische wijzigingen (van - € 182 tot - € 6,2 mln)

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het programma en met andere programma's. Deze zijn concernbreed neutraal.