Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Oorspronkelijke begroting

-152.049

-147.596

-144.427

-144.232

-144.232

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

378

430

105

105

105

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.891

-6.688

-5.987

-5.436

-5.436

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-1.911

-2.503

-1.060

-2.529

-1.819

Totaal bijgestelde begroting

-155.473

-156.357

-151.369

-152.092

-151.382

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Intensiveringen

0

-1.032

-1.022

-1.012

-502

Ramingsbijstellingen

285

-306

829

-471

-471

Taakmutaties

-659

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-1.536

-1.165

-867

-1.046

-846

Totaal

-1.911

-2.503

-1.060

-2.529

-1.819

Toelichting intensiveringen (van - € 1,0 mln  tot - € 502)

Er is naar aanleiding van een motie van de raad € 500 extra budget toegekend aan Veilig ter bestrijding van Ondermijning in 2018, 2019 en 2020. Verder wordt in 2017 geïnvesteerd in inrijbeperkende maatregelen bij een aantal drukke straten in het centrum. Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en grote evenementen, waar veel publiek op afkomt en Rotterdam wil dat graag blijven door zoveel mogelijk bescherming te bieden. Deze investering in inrijbeperkende maatregelen wordt in 5 jaar afgeschreven.

Toelichting ramingsbijstellingen (van € 285 tot - € 471)

Een aantal activiteiten bij de focusaanpak Bospolder Tussendijken en plan Oost loopt door in 2018, waardoor een deel van het budget wordt verschoven naar volgend jaar. De huldiging van Feijenoord in verband met het landskampioenschap seizoen 2016-2017, heeft Veilig € 1,1 mln gekost, hetgeen niet kon worden opgevangen binnen het bestaande budget. Extra lasten zijn verder gemoeid met het functioneel leeftijd ontslag (FLO) bij de Brandweer.

Toelichting taakmutaties (- € 659)

Net als in 2016 heeft Veilig in 2017 extra budget gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor de aanpak van radicalisering.

Toelichting technische wijzigingen ( van - € 1,5 mln tot - € 846)

Bij de Voorjaarsnota is € 500 per jaar beschikbaar gekomen in 2017 en 2018 voor de opbouw van een crisisorganisatie bij Veilig. Het budget van 2017 is bij Begroting 2018 verdeeld binnen Veilig en een deel ervan (€ 122) zal worden ingezet voor extra personeel. Om te kunnen voldoen aan de veranderende omgeving dienen Handhaving, Parkeren en Toezicht en Handhaving zich door te ontwikkelen. Een deel van de dekking voor de hiermee samenhangende hogere personeelskosten komt uit een besparing bij de stafafdeling van Stadsbeheer. Bij de transitie van handmatige parkeercontrole naar controle met behulp van scantechnologie is per abuis de efficiëntieslag dubbel ingeboekt. Voor 2017 wordt dit knelpunt gedekt uit het product Parkeren.