Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economische Zaken

Oorspronkelijke begroting

-23.145

-23.372

-22.126

-22.110

-22.110

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

174

9

-1

-1

-1

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-3.251

-3.023

-2.996

-2.989

-2.989

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

534

-812

-30

-53

-36

Totaal bijgestelde begroting

-25.688

-27.197

-25.153

-25.153

-25.136

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economische Zaken

Ramingsbijstellingen

505

-455

45

45

45

Reserves

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

28

-356

-75

-99

-81

Totaal

534

-812

-30

-53

-36

Toelichting ramingsbijstellingen (van € 505 tot € 45)
Aanpassen interne Rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Waste to Chemicals

Op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven zijn de budgetten geactualiseerd. De uitgaven van de middelen zullen plaatsvinden in 2018.

Toelichting reserves (€ 0)
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam IFR - ISO Science Tower

Op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. De onttrekking voor de cofinanciering van de Rotterdam Science Tower (IFR-214) wordt voor 2018 geprognosticeerd voor een bedrag ter hoogte van € 500.

Toelichting technische wijzigingen (van € 28 tot - € 81)
Actualisatie overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Innovation Center Rotterdam The Hague Airport overheveling

Op het gebied van duurzaamheid is vanuit het Zomerakkoord € 250 beschikbaar gesteld voor het Innovatieprogramma “Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase”. Dit budget is overgeheveld van het programma Stedelijke Inrichting naar het programma Economische Zaken.

Aanpassing tarieven / werkpakket Economie

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diverse mutaties

Deze mutaties hebben betrekking op diverse bijstellingen in de apparaatslasten.