Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Oorspronkelijke begroting

-135.530

-136.719

-139.910

-140.327

-140.327

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

252

185

190

190

190

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

4.809

3.163

6.350

3.170

-1.264

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

2.320

2.965

2.999

2.952

3.021

Totaal bijgestelde begroting

-128.150

-130.405

-130.371

-134.015

-138.380

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Ramingsbijstellingen

1.000

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

1.320

2.965

2.999

2.952

3.021

Totaal

2.320

2.965

2.999

2.952

3.021

Toelichting ramingsbijstellingen (€ 1,0 mln)

In 2017 worden niet alle rijksmiddelen voor OAB besteed. De onderbesteding van 2017 wordt ingezet voor 2018.

De lasten voor Onderwijshuisvesting vallen 1 mln lager uit dan begroot. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in 2017 minder aanvragen zijn ingediend voor kleine bouwkundige aanpassingen aan schoolgebouwen. Daarnaast zijn uitgaven voor Collectieve Huurovereenkomst 2017 geactualiseerd op basis van de huidige portefeuille van panden.

Toelichting reserves (€ 0)

Door de bundeling van gemeentelijke middelen voor fysieke projecten in NPRZ-gebied is de onttrekking Gymnasium op zuid overgeheveld van de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam naar de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Toelichting technische wijzigingen (van € 1,3 mln tot € 3,0 mln)
Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Actualisatie Interne doorbelasting Onderwijs

De uitgaven voor de Collectieve Huurovereenkomst voor de onderwijspanden 2017 zijn geactualiseerd op basis van de huidige portefeuille van panden.

Doorbelasting apparaatslasten

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Inkoopspoor doelgroepenvervoer

Ter financiering van het inkoopspoor doelgroepenvervoer is budget overgeheveld van het programma onderwijs naar het programma volksgezondheid en zorg.

Armoedegelden

Het budget voor inzet van de "Rijksmiddelen Kinderen in Armoede Rotterdam" (Klijnsma-gelden) op dit programma is overgekomen van het programma Maatschappelijke ondersteuning.

Renteverlaging van 3% naar 2,5%

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.