Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Oorspronkelijke begroting

-207.423

-207.653

-207.804

-205.717

-205.717

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-9

-6

44

44

44

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-2.873

-3.531

-5.740

-4.225

-3.974

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-1.076

-4.023

-1.643

-3.944

-4.111

Totaal bijgestelde begroting

-211.381

-215.212

-215.143

-213.842

-213.757

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Ramingsbijstellingen

-1.422

-1.882

1.053

-658

-499

Reserves

4

105

102

100

98

Taakmutaties

-17

-300

-300

-300

-300

Technische Wijzigingen

359

-1.945

-2.498

-3.087

-3.409

Totaal

-1.076

-4.023

-1.643

-3.944

-4.111

Toelichting ramingsbijstellingen (van - € 1,4 mln tot - € 499)
Museum Boijmans van Beuningen

Uit het cultuurbudget zijn vanuit het jaar 2019 middelen vrijgemaakt voor de jaren 2017 en 2018 voor voorbereidende werkzaamheden renovatie museum Boijmans van Beuningen.

Natuur- en Milieu Educatie

In 2018 en verdere jaren wordt een bedrag toegevoegd aan de meerjarenraming ter dekking van de toekomstige frictielasten Natuur- Milieu en Educatie.

Subsidieregelingen

De subsidieregeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen is gestart op 1 april 2017 en duurt tot en met 31 december 2017 met een mogelijke verlenging. De regeling is bedoeld voor een vaste groep van sportclubs met een bekend maximaal bedrag aan aanpassingen. Hierdoor zullen kosten ook in 2018 vallen. Er vindt een verschuiving van budget plaats naar 2018.

In de begroting 2017 is eenmalig bedrag opgenomen om duurzaamheidsmaatregelen voor accommodaties in eigendom van sportverenigingen te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van 4 jaar. Om ook na 2017

Toelichting reserves (van € 4 tot € 98)
Bestemmingsreserve IFR - Gymlokalen Lekker Fit!

In 2017 is de omslagrente verlaagd van 3% naar 2,5%. De dekking van de rentelasten vindt plaats uit de rentebaten IFR en is op concernniveau budgettair neutraal.

Bestemmingsreserve IFR – Sportaccommodaties 2014

Conform eerdere besluitvorming wordt het budget ter dekking van de kapitaallasten van de investering in de bouw van het zwembad Hart van Zuid omgezet van het exploitatiebudget van Sport en Cultuur naar de bestemmingsreserve IFR Sportaccommodaties 2014.

Bestemmingsreserve IFR – Sporthal Motorstraat

In 2017 is de omslagrente verlaagd van 3% naar 2,5%. De dekking van de rentelasten vindt plaats uit de rentebaten IFR en is op concernniveau budgettair neutraal.

Toelichting taakmutaties (van - € 17 tot - € 300)

Rotterdam heeft via de algemene uitkering Gemeentefonds voor één jaar een rijksbijdrage ontvangen in de kosten van de verkenning naar een Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut in Rotterdam-Zuid. Daarnaast wordt het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) in de jaren 2018 tot en met 2021 voortgezet. Het Rijk heeft de bijdrage verhoogd naar € 19,44 mln. Voor dit programma is vanaf 2018 € 300 per jaar beschikbaar.

Toelichting technische wijzigingen (van € 359 tot - € 3,4 mln)

De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van budgetverschuivingen, de doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting en aanpassing van de interne rente.

In 2017 vindt een budgetverschuiving plaats van programma Cultuur Sport en Recreatie naar programma Werk en Inkomen voor de frictiekosten schalen fsk 1 – 3 van de Locale Culturele Centra (LCC).

Door de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’. Deze verlaging is voor de kostendekkende huur (KDH) ook doorgevoerd.