Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Oorspronkelijke begroting

-591.921

-586.968

-589.062

-589.133

-589.133

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-4.445

-4.002

-3.874

-3.886

-3.886

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

1.355

-26.337

-8.798

363

3.719

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-10.861

-32.175

-32.133

-33.937

-33.798

Totaal bijgestelde begroting

-605.872

-649.482

-633.867

-626.593

-623.098

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-8.441

-21.485

-21.508

-23.130

-23.211

Technische Wijzigingen

-2.420

-10.689

-10.625

-10.808

-10.586

Totaal

-10.861

-32.175

-32.133

-33.937

-33.798

Toelichting reserves (€ 0)

In 2017 wordt uit de volgende bestemmingsreserves onttrokken:

  • Centrum Seksueel Geweld (€ 42)
  • Taakmutaties Gemeentefonds (tbv het inrichten van de Europees Sociaal Fonds (ESF)-processen in de regio Rijnmond) (€ 25)
  • Inrichting buitenruimte gebieden wijkaanpak Schiebroek (€ 5)
Toelichting taakmutaties (van - € 8,4 mln tot - € 23,2 mln)
Mutaties meicirculaire 2017

Dit betreft diverse mutaties uit de meicirculaire 2017, waaronder mutaties op de integratie-uitkering Sociaal Domein voor de loon- en prijsontwikkeling en de volumegroei.

Toelichting technische wijzigingen (van - € 2,4 mln tot - € 10,6 mln)
Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Doorbelasting apparaatslasten

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
De verlaging wordt verklaard door verschuiving van het apparaatsbudget naar het programmabudget met betrekking tot Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR).

Inkoopsporen Wmo-arrangementen, jeugdhulp, doelgroepenvervoer

Ter financiering van de inkoopsporen is budget overgeheveld van het programma maatschappelijke ondersteuning naar het programma volksgezondheid en zorg. Het betreft de budgetten voor begeleiding van Rotterdammers met een beperking, die voorheen stonden begroot als onderdeel van programma maatschappelijke ondersteuning, maar nu zijn meegenomen in het inkoopspoor wijkteams. De uitgaven aan wijkteams staan begroot binnen programma volksgezondheid en zorg.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Dit betreft de verschuiving van de personele kosten van apparaats- naar het programmabudget. Vanaf 2018 is het personeel in dienst van de dan nieuw opgerichte stichting VTRR en niet meer in dienst bij de Gemeente Rotterdam.

Armoedegelden

Het budget voor inzet van de "Rijksmiddelen Kinderen in Armoede Rotterdam" (Klijnsma-gelden) op dit programma is overgekomen van het programma Maatschappelijke ondersteuning, en wordt ingezet binnen het Beleidskader Jeugd 2015-2020 “Rotterdam Groeit”.

Herschikken middelen

Er heeft een herschikking van programmamiddelen plaatsgevonden tussen de producten Openbare Gezondheidszorg, Zorg voor Volwassenen en Maatschappelijke Begeleiding & Advies (programma Maatschappelijke Ondersteuning).