Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Oorspronkelijke begroting

-147.454

-138.873

-134.946

-134.879

-134.879

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

3.843

3.896

4.212

4.225

4.225

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-11.150

-17.140

-16.345

-15.842

-15.847

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

107

-6.002

8.224

7.900

8.052

Totaal bijgestelde begroting

-154.654

-158.119

-138.854

-138.597

-138.448

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Intensiveringen

0

-10.600

0

0

0

Ramingsbijstellingen

0

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-588

-375

-340

-306

-306

Technische Wijzigingen

695

4.972

8.564

8.206

8.358

Totaal

107

-6.002

8.224

7.900

8.052

Toelichting Intensiveringen (- € 10,6 mln)
Zomerakkoord verdeling middelen 2018

In 2018 zijn op basis van het gesloten zomerakkoord incidenteel middelen toegevoegd voor de regeling individuele inkomenstoeslag € 6,0 mln, voor AOW/jeugdtegoed € 2,1 mln, voor schulddienstverlening € 1,5 mln, voor het gedeeltelijk omzetten van leenbijstand in een gift € 250 en voor het gelijk houden van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2017 € 750.

Toelichting Ramingsbijstellingen (€ 0)
Aanpassing budget RdamPas

Vanuit de Bijzondere Bijstand is het budget op de Rotterdampas verhoogd. Verhoging van het budget zorgt voor een verhoging van de provisie voor de Rotterdampas. De lasten gaan met een evenredig bedrag omhoog in verband met noodzakelijke technische aanpassingen.

GVA budget 2017 en 2018

Van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders.

Toelichting Reserves (€ 0)

Vanuit de bestemmingsreserves vinden onttrekkingen plaats voor Citylab onderwerp eenzaamheid, uitvoering taaleis en de stedelijke jongerenraad.

Toelichting Taakmutaties (van - € 588 tot - € 306)
Mutaties meicirculaire 2017

Dit betref diverse mutaties uit de meicirculaire 2017, zoals onder andere het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS en de integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel Participatie.

Toelichting Technische wijzigingen (van € 695 tot € 8,4 mln)
Apparaatslasten

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Budget lokale inkoop

Bij de inkoop 2018 (tot en met 2020) wordt € 339 overgeheveld van het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies naar het product Zorg Jeugd. Het gaat voor een groot deel om inzet voor Onderwijszorg arrangementen. Daarnaast wordt budget ingezet voor vorming van de Wijkteams onder het product Zorg voor Volwassenen, programma Volksgezondheid en Zorg.

Herschikken middelen

Uit het budget mantelzorgwaardering worden diverse vormen van mantelzorgwaardering gefinancierd, waaronder de gratis Rotterdampas met OV-tegoed, de mantelzorgparkeervergunning en de Dag van de mantelzorg. Van het jaarlijkse budget is het afgelopen jaar een groot deel niet uitgegeven. Dit ondanks alle extra communicatie-inzet om meer mantelzorgers te bereiken. Daarnaast zijn de budgetten voor het stedelijke deel van het Nieuw Rotterdams Welzijn doorgelicht. Deze budgetten vallen buiten de inkoopsporen 2018‐2020. De aflopende subsidies en budgetten waar geen aanspraak op gemaakt wordt, worden ingezet om knelpunten binnen het programma Volksgezondheid en Zorg op te vangen.

Overheveling budget werkende minima <130%

In het kader van het zomerakkoord is budget voor werkende minima die <130% van het minimum loon verdienen overgeheveld van het product werk naar het product armoedebestrijding en wordt samengevoegd met de middelen die vanuit het zomerakkoord zijn toegevoegd aan de regeling individuele inkomenstoeslag.

Verdeling middelen armoedebestrijding bij kinderen

De besteding van de middelen voor armoedebestrijding bij kinderen zal voor het grootste deel gedaan worden vanuit het product Armoede ( € 4,9 mln tot € 4,4 mln). Voor een deel zal de besteding gebeuren vanuit andere producten. Zo worden actieprogramma's vanuit product Jeugd structureel geïntensiveerd (€ 820 tot 1,3 mln). Aan product Onderwijs worden structureel middelen (€ 160 tot € 60) toegevoegd in het kader van de motie "naar school en aan de bak" en Bureau Frontlijn ontvangt twee jaar (€ 200 tot € 200) in het kader van vindplaats schulden.