Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Oorspronkelijke begroting

-171.913

-175.570

-168.744

-168.618

-168.618

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-245

-304

77

77

77

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-4.597

-8.718

-7.132

-4.838

-8.638

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-4.286

3.000

4.149

3.754

5.342

Totaal bijgestelde begroting

-181.040

-181.592

-171.650

-169.626

-171.838

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Ramingsbijstellingen

-615

-432

8

8

8

Reserves

0

-276

-268

-304

-296

Taakmutaties

-3.721

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

50

3.708

4.409

4.049

5.629

Totaal

-4.286

3.000

4.149

3.754

5.342

Toelichting ramingsbijstellingen (van - € 615 tot € 8)

De lasten worden bijgesteld door de gewijzigde regeling in het kader van de uitvoering van de bommenregeling. Ook hebben er als het gevolg van het plannen en concreet maken van de inzet op Plan Oost een aantal wijzigingen plaatsgevonden om zo effectief mogelijk de gestelde doelstellingen te bereiken. Om aan te sluiten bij de plannen van partners nabij station Prins Alexander zal een deel van deze werkzaamheden pas in 2018 plaatsvinden.
Door vertraging in de uitrol van het vulgraadmeetsysteem in containers zal een deel van de middelen Nota Rotterdam schone stad worden doorgeschoven naar 2018.

Toelichting reserves (van - € 276 tot - € 296)

Bij de producten binnen dit programma is een toelichting op de reserves opgenomen.

Toelichting taakmutaties (- € 3,7 mln)

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is
de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE). Rotterdam kan, net als alle
andere gemeenten, een vergoeding van 70% van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten
aanvragen bij het Rijk. Het betreft hier zowel de directe kosten van de projecten van de
gemeente Rotterdam als de projecten van derden. Met de baten en lasten van de gemeentelijke
projecten is in de begroting rekening gehouden. Het aan derden te vergoeden bedrag van 70%
levert zowel aan de baten kant als de lastenkant een overschrijding op van € 3,7 mln.
In de begroting wordt eveneens rekening gehouden met het niet gesubsidieerde deel van de gemeentelijke projecten (30%), zie hiervoor de toelichting ramingsbijstellingen.

Toelichting technische wijzigingen (van € 50 tot € 5,6 mln)

De technische wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de omslagrente, loonkosten problematiek, cluster specifieke overhead, herallocatie budgetten en diverse kleine technische wijzigingen. Bij de producten binnen dit programma is een toelichting op de technische mutaties opgenomen.