Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Oorspronkelijke begroting

-54.091

-53.282

-51.632

-51.822

-51.822

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

1.317

665

365

365

365

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-49

-5.746

-3.792

-3.743

-3.743

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.632

-208

-1.125

-709

-622

Totaal bijgestelde begroting

-51.192

-58.570

-56.184

-55.909

-55.821

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Intensiveringen

0

-1.850

0

0

0

Ramingsbijstellingen

1.181

1.165

-543

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Taakmutaties

3

6

6

6

0

Technische Wijzigingen

448

471

-588

-715

-622

Totaal

1.632

-208

-1.125

-709

-622

Toelichting intensiveringen  (- € 1,9 mln)

Op het gebied van duurzaamheid is vanuit het Zomerakkoord € 1,85 mln beschikbaar gesteld.

Toelichting ramingsbijstellingen (van € 1,2 mln tot  - € 543)

Op basis van de laatste inzichten zijn de opleveringen van projecten verschoven tussen jaren, waardoor de verdeling over de jaren 2017 tot en met 2019 in de begroting is bijgesteld.

De opbrengsten en de kosten in kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) worden naar boven bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een meevaller in 2017 van € 700.

De bestemmingsreserve Impuls WWI valt vrij in 2017. Er zijn geen projecten meer die voldoen aan het doel van deze bestemmingsreserve.

Toelichting reserves ( € 0)

Bij de producten binnen dit programma is een toelichting per reserve opgenomen. Wijzigingen worden voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de meerjarenbegroting.

Toelichting taakmutaties  (van € 3 tot € 6)

In de meicirculaire Gemeentefonds 2017 heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor bodemsanering.

Toelichting technische wijzigingen (van € 448 tot - € 622)

De technische wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de omslagrente, loonkosten problematiek, cluster specifieke overhead, herallocatie van budgetten en diverse kleine technische wijzigingen. Bij de producten binnen dit programma is een toelichting op de technische mutaties opgenomen.