Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Oorspronkelijke begroting

10.020

12.480

7.840

5.877

5.877

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-642

-14

-14

-14

-14

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-5.595

-7.947

-2.121

-294

-284

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-1.531

-4.201

-1.526

-2.230

-2.008

Totaal bijgestelde begroting

2.252

318

4.179

3.339

3.571

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Ramingsbijstellingen

-620

-626

-76

-76

-76

Reserves

0

-46

-46

-46

-46

Technische Wijzigingen

-911

-3.530

-1.404

-2.108

-1.886

Totaal

-1.531

-4.201

-1.526

-2.230

-2.008

Toelichting Ramingsbijstellingen (van - € 620 mln tot - € 76)
Open Venster

In verband met het besluit om de nieuwbouw van basisschool het Open Venster te realiseren op basis van een nieuw ontwerp onder bouwheerschap van het schoolbestuur moeten alle kosten die tot op heden zijn gemaakt en de nog te maken (sloop)kosten worden afgeboekt. Deze kosten dragen niet meer bij aan de realisatie van de uiteindelijke nieuwbouw.

Meer initiatieven en projecten door aantrekkende economie

Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De benodigde ambtelijke inzet om deze initiatieven en projecten te faciliteren en realiseren en is hierdoor in 2017 aanzienlijk toegenomen.

Winstnemingen grondexploitaties en toevoeging Gebiedsontwikkelingsfonds

Op basis van de huidige inzichten is voor 2017 een raming van de winstnemingen opgesteld. Deze raming komt uit op € 15,1 mln. Hiervan wordt € 4,4 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds.

Verminderen aantal woningen Park de Twee Heuvels

In het Zomerakkoord is € 600 beschikbaar gesteld voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels. Dit bedrag zal in 2017 worden toegevoegd aan de verliesvoorziening grondexploitaties.

Overheveling budget Dierenasiel

In de voorjaarsnota 2016 zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor een nieuw dierenasiel op zuid Inmiddels heeft de dierenbescherming een heroverweging gemaakt, waarbij mogelijk ook de optie van renovatie bestaand dierenasiel een optie is. De beschikbare financiële middelen worden doorgeschoven naar 2018.

Financiële capaciteitsuitbreiding

De debiteurenbeheer administratie voor erfpacht gaat per 1 januari 2018 intern over. Het kostenbudget wordt met ingang 1 januari 2018 structureel overgeheveld. Het betreft een saldo neutrale wijziging.

Toelichting reserves ( - € 46)
Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De begroting is aangepast op basis van de laatste inzichten over voortgang van de werkzaamheden. De belangrijkste worden veroorzaakt door de projecten Vergroening Museumpark en Buitenruimte Laurenskwartier.
Daarnaast is een 6-tal projecten uit het programma Kansrijke Wijken verplaatst van product Ruimte en Wonen naar Gebiedsontwikkeling. Drie daarvan: Pupillenstraat, Oostervantstraat en Tuin van Noord worden gedekt vanuit IFR.
Tot slot is het rentepercentage aangepast van 3% naar 2,5%. Dit betekent een vermindering van de kosten en daarmee van de bijdrage uit de reserve.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Bij het doortrekken van de begroting 2018 naar volgende jaren waren ook de begrote kosten en onttrekkingen aan de reserve doorgetrokken naar 2019-2021. Dit is nu geactualiseerd. Daarnaast is de begroting aangepast op basis van de huidige inzichten over voortgang van de werkzaamheden. De belangrijkste wijziging is de vertraging voor Spinozapark.
In het verleden zijn voorschotten verleend aan Woningcorporatie Vestia inclusief BTW. De BTW is nooit afgedragen aan het BTW compensatiefonds en wordt terugbetaald om weer toe te voegen aan de bestemmingsreserve ISV-3.
Als laatste is de onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve BIR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Infrastructuur

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Infrastructuur is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Economie Gebieden

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Economie Gebieden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Stelselwijziging afschrijving vastgoed

Op basis van nieuwe inzichten is de stelselwijziging afschrijvingen van vastgoed, o.a. sloopkosten, geactualiseerd.

ISO Science Tower

Op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. De onttrekking voor de cofinanciering van de Rotterdam Science Tower wordt voor 2018 geprognosticeerd.

Groot onderhoud MBVB

De tijdelijke maatregelen in het kader van veiligheid worden gedekt uit de gereserveerde middelen in deze bestemmingsreserve. Per saldo is dit een budget neutrale mutatie.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (nieuwe investeringen voorjaarsnota)

Kapitaalslasten Feyenoord City
In 2017 is het krediet vastgesteld voor mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve InvesteringsFonds Rotterdam (IFR). Als gevolg van wijziging rentepercentage van 3% naar 2,5% zijn de kapitaallasten gewijzigd.

Capaciteit grote projecten
De capaciteit voor grote projecten zoals Feyenoord City en NPRZ past niet binnen de bestaande begroting. Voor 2018 is hiervoor € 3,05 mln beschikbaar vanuit de reserve.

Koningsveldeplein
De onttrekking betreft het herinrichten van de buitenruimte van het Koningsveldeplein.

Vredenoordplein
Bij het Vredenoordplein wordt op de plek van een bestaande basisschool een nieuwe school voor voortgezet onderwijs gerealiseerd. De middelen binnen de reserve worden ingezet voor de aanpassing in de buitenruimte.

Buitenruimte Vreewijk
De gemeente Rotterdam, het Rijk en Havensteder hebben een convenant gesloten waarin is afgesproken dat de gemeente de buitenruimte in Vreewijk aanpakt. Hiervoor zijn de onttrekkingen aan de reserves IFR, ISV en NPRZ begroot.

Mathenesserweg
De buitenruimte van de Mathenesserweg wordt aangepakt.

Leuvehaven-Schiedamsedijk
De bestaande huidige drie paviljoens worden vervangen door één nieuw paviljoen. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting die aansluit bij het nieuwe paviljoen, met meer groen, aantrekkelijke wandelroutes en verblijfplekken aan het water.

Rijnhaven
Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en openbare aanbesteding.

Bestemmingsreserve ISV-3 actualisatie verloop

Bij het doortrekken van de begroting 2018 naar volgende jaren waren ook de begrote kosten en onttrekkingen aan de reserve doorgetrokken naar 2019-2021. Dit is nu uit de begroting verwijderd. Daarnaast is de begroting aangepast op basis van de huidige inzichten over voortgang van de werkzaamheden. De belangrijkste wijziging is de vertraging voor Spinozapark.
In het verleden zijn voorschotten verleend aan Woningcorporatie Vestia inclusief BTW. De BTW is nooit afgedragen aan het BTW compensatiefonds en wordt terugbetaald om weer toe te voegen aan de bestemmingsreserve ISV-3.

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden

De begroting is aangepast op basis van huidige inzichten over de voortgang van de werkzaamheden. De belangrijkste wijzigingen zijn het gevolg van de vertraging voor Spinozapark en Bloklandstraat.

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

Het stadsinitiatief RIF010 is nog niet gerealiseerd in verband met een beroepsprocedure Indien de rechter oordeelt dat dit project doorgang mag vinden zal de subsidie dit jaar nog geboekt worden. Indien de rechter anders oordeelt, blijft de subsidie beperkt tot het reeds uitgekeerde bedrag voor de voorbereiding.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid - Wonen Conversie

De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve NPRZ-wonen door bundeling van eerder toegekende gemeentelijke middelen voor fysieke projecten in NPRZ-gebied.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid - Actualisatie verloop

De begroting is aangepast op basis van de laatste inzichten over voortgang van de werkzaamheden.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (nieuwe investeringen voorjaarsnota)

Polderlaan
De herinrichting van de Polderlaan vindt plaats ter verbetering van de belevingswaarde en de leefbaarheid van de dagelijkse woonomgeving.

Toelichting technische wijzigingen (van - € 911 tot - € 1,9 mln)
Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Onderhoudsbudget Hart van Zuid

Het onderhoudsbudget voor de buitenruimte binnen Hart van Zuid wordt toegevoegd aan het projectbudget.

Actualisatie Vastgoed

Door nieuwe/opzeggingen van huurcontracten zijn er wijzigingen in de huurstromen geactualiseerd. Daarnaast zijn ook de lasten geactualiseerd door onder andere aangepaste meerjarenonderhoudsplannen en overige kosten.

Kansrijke Wijken verschuiving Jaarbudget

De projecten Bloklandstraat, Berkelstraat en Aleidisstraat uit het programma Kansrijke Wijken zijn overgaan van programma Stedelijke Inrichting naar programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

Aanpassing tarieven / werkpakket

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diversen/Overige

Dit betreft onder andere een aantal kleine technische verschuivingen die op concernniveau budgetneutraal zijn. Daarnaast een kleine formatiewijzigingen en een actualisatie van de ureninzet op projecten. De inhuur is hiermee voor 2018 aangepast aan de vraag. Eveneens is in de begroting de herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma’s.