Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Oorspronkelijke begroting

1.861.686

1.824.845

1.805.239

1.801.931

1.801.931

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-134

-826

-795

-795

-795

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

83.228

96.900

75.923

61.570

64.755

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

16.488

36.600

19.146

21.925

19.505

Totaal bijgestelde begroting

1.961.269

1.957.519

1.899.513

1.884.631

1.885.396

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Intensiveringen

0

-2.057

-2.057

-2.057

-2.057

Ramingsbijstellingen

3.318

8.154

2.434

2.269

127

Reserves

-7.273

12.211

732

2.402

3.321

Taakmutaties

18.793

26.253

25.901

27.110

27.040

Technische Wijzigingen

1.650

-7.962

-7.863

-7.800

-8.927

Totaal

16.488

36.600

19.146

21.925

19.505

Toelichting intensiveringen (-€ 2,1 mln)

Deze bijstelling is het gevolg van twee raadsbesluiten, genomen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017, te weten: de afschaffing van de hondenbelasting met ingang van heffingsjaar 2018 (- € 1,8 mln) en het instellen van de vaderschapsverlofregeling (-€ 300), die eveneens per 2018 ingaat.

Toelichting ramingsbijstellingen (van € 3,3 mln tot € 127)

Deze ramingsbijstellingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de volgende ontwikkelingen.
Om te beginnen stijgen voor 2017 de geraamde inkomsten uit belastingheffingen. Tegenover meer inkomsten OZB (€ 3 mln), precariobelasting (€ 876) en logiesbelasting (€ 239) staan minder inkomsten hondenbelasting (- € 144). Onder het product Belastingen is dit verder toegelicht.
Verder wordt een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds in 2017 geraamd (€ 5,9 mln), wordt een toevoeging van € 6,6 mln in 2017 aan de Algemene reserve voorgesteld en vindt een mutatie van een tweetal bestemmingsreserves (Krimp en Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed) plaats. Een nadere toelichting is onder het product Beheer Algemene Middelen opgenomen.
Bij Voorjaarsnota 2017 zijn de financiële effecten van de verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5% voor het gehele concern nog verrekend op het product Financiering. Daarbij is op het product Financiering een stelpost opgenomen. Bij deze begroting 2018 vindt de verrekening met alle gemeentelijke producten plaats.
Ten slotte wordt voor 2018 een incidenteel hoger dividend van € 6 mln geraamd.

Toelichting reserves (van -€ 7,2 mln tot € 3,3 mln)

Dit betreft met name de door het college voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene reserve om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. De reeks loopt van - € 8,4 mln in 2017 op naar € 3,1 mln in 2021.
Daarnaast hebben deze bijstellingen betrekking op het opheffen van de Financieringsreserve met ingang van 2018 en de toevoeging van het vrijvallende bedrag ad € 82 mln aan de Algemene reserve, de overheveling van geoormerkte IFR-gelden aan de te vormen bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ-wonen) en nog andere toevoegingen en onttrekkingen aan het IFR.
Deze voorgestelde mutaties staan toegelicht onder de producten Beheer Algemene Middelen en Financiering.

Toelichting taakmutaties (van € 18,8 mln tot € 27,0 mln)

Het gaat hierbij om wijzigingen in de voor specifieke taken toegewezen middelen in het Gemeentefonds. Zo wijzigt de integratie-uitkering Sociaal Domein; deze loopt op van € 12,4 mln in 2017 naar € 22,7 mln in 2021. Daarnaast wijzigen de decentralisatie- en integratie- uitkeringen van € 7,3 mln in 2017 naar € 4,4 mln in 2021. Een en ander staat nader toegelicht onder het product Beheer algemene middelen. De lasten worden opgenomen bij betreffende producten.

Toelichting technische wijzigingen (van € 1,7 mln tot -€ 8,9 mln)

Deze mutaties betreffen hoofdzakelijk de bijstelling van de rentelasten over de investeringen en over de grondexploitaties als gevolg van de verlaging van de omslagrentes (voor investeringen van 3,0% naar 2,5 % en voor grondexploitaties van 2,0% naar 1,0%) . De gevolgen hiervan lopen van € 448 in 2017 op naar - € 11,1 mln in 2021. Aangezien de grondexploitaties een negatieve boekwaarde kennen, leidt dit tot een voordeel op het product Financiering.
Door deze renteaanpassing worden op het product Maatschappelijk vastgoed lagere huurbaten maatschappelijk vastgoed ontvangen. Deze lopen op van € 187 in 2017 naar € 733 in 2021. De lagere huurbaten worden verrekend met een stelpost voor de renteverlaging op het product Financiering.
Ten slotte wordt de bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie bijgesteld (van € 2,3 mln naar € 123) en stijgen de kosten inhuur van het product Belastingen met € 1,6 mln in 2017.