Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Oorspronkelijke begroting

-332.135

-308.496

-307.855

-307.755

-307.755

Wijzigingen BBV-omissie 2017

-99.802

-97.882

-97.861

-97.169

-97.169

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-616

1.283

1.171

1.185

1.185

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-4.499

-15.066

-15.507

-13.681

-14.021

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-1.598

2.674

3.511

5.354

6.311

Totaal bijgestelde begroting

-438.651

-417.487

-416.542

-412.067

-411.449

Bijstellingen programma (x 1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Ramingsbijstellingen

2.015

-1.450

-1.403

-546

0

Reserves

414

95

0

0

0

Technische Wijzigingen

-4.027

4.029

4.913

5.900

6.311

Totaal

-1.598

2.674

3.511

5.354

6.311

Toelichting ramingsbijstellingen (van € 2 mln tot - € 546)

De begroting 2017 wordt naar beneden bijgesteld wegens incidentele baten. Daar tegenover staat dat verschillende gemeentelijke panden noodzakelijkerwijs in bedrijf blijven en naar verwachting ook op termijn niet kunnen worden afgestoten. Dit heeft als effect dat de kosten voor facilitair beheer en onderhoud, huur en overige kosten hoger zijn dan eerder begroot Hier tegenover staat een hogere bijdrage van de clusters, deze wordt bij de Omissieregeling 2018 verwerkt.

Toelichting reserves (van € 414 tot € 95)

Voor de projecten Financiële processen op orde is er een bestemmingsreserve beschikbaar. Uit de bestemmingsreserves informatiebeveiliging wordt het programma Informatiebeveiliging Rekenkamer grotendeels gefinancierd. Ter dekking van de loonkosten bij Audits en Control wordt aanspraak gemaakt op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie). De onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op kapitaallasten die zijn gerelateerd aan het verbouwen en inrichten van objecten in de gebieden.

Toelichting technische wijzigingen (van - € 4 mln tot € 6,3 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen. De doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning is geactualiseerd

De kosten van clusteroverhead zijn voor de begrotingsperiode 2018 e.v. rond € 100 mln per jaar. De verzelfstandiging van het sportbedrijf heeft met ingang van 2018 een verlagend effect op de omvang van de clusteroverhead van ongeveer € 3 mln structureel. In de clusteroverhead voor 2017 is een knelpunt bij het programma Openbare orde en veiligheid verwerkt waarmee de overheadkosten zijn verhoogd met € 1,6 mln (alleen 2017). Voor de jaren 2018 en verder was deze correctie al bij voorjaarsnota 2017 begrotingstechnisch opgenomen. Het resterend knelpunt ad € 1,6 mln is binnen de begroting van het product Parkeren opgelost. Bij de betreffende programma's worden de afwijkingen nader beschreven.

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten worden alle overheadkosten met ingang van het begrotingsjaar 2017 apart in dit programma Overhead weergegeven. Overhead omvat zowel de algemene bedrijfsvoeringsondersteuning (ICT, huisvesting, enz.) als clusterondersteuning van alle organisatieonderdelen. De totalen van de overheadkosten staan vermeld in de regel ‘resultaat’ van de tabel ‘baten en lasten’.

Ten behoeve van het inzicht worden de overheadkosten ook verdeeld over de beleidsprogramma’s. De overhead van de producten Concernondersteuning en Concernhuisvesting wordt op basis van begrote personele bezetting via een verdeelsleutel over de programma’s verdeeld. Bij de afzonderlijke beleidsprogramma’s worden de aan het betreffende programma toegerekende overheadkosten in een aparte tabel Toerekening overhead aan programma getoond.