Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Leren Loont!
  • Rotterdam Onderwijsstad
  • Masterplan Onderwijs
  • Onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers
  • Onderwijshuisvesting
  • Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
  • NPRZ en Children’s Zone
Toelichting prioriteiten
Leren Loont!

Het college heeft voor de periode 2015-2018 het programma Leren Loont! vastgesteld. Leren Loont! is tot stand gekomen in samenwerking met schoolbesturen, leraren, ouders en andere betrokkenen. Het doel is de onderwijsresultaten van Rotterdamse leerlingen te verhogen door de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Leren Loont! heeft vijf thema’s: een vliegende start, de beste leraren voor Rotterdam, werken aan vakmanschap, aansluiting van onderwijs een jeugdhulp en kwaliteit door schoolontwikkeling. In samenhang met elkaar moeten verschillende maatregelen binnen deze thema’s de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs vergroten.

Rotterdam Onderwijsstad

In het afgelopen jaar heeft een aantal grote evenementen plaatsgevonden in het kader van Rotterdam Onderwijsstad, met zowel nationale als ook internationale uitstraling. Daarnaast heeft een speciale AD Bijlage over het Rotterdamse Onderwijs een positieve boost gegeven aan het imago. De zomervakantie is ingeluid met een speciale Leraren / Onderwijsparade waar een inhoudelijk onderwijsprogramma werd afgewisseld met een feestelijk Parade programma. Na de zomer vinden er nog een aantal evenementen plaats in het kader van Rotterdam Onderwijsstad.

Masterplan Onderwijs

De activiteiten die onderdeel waren van Rotterdam Onderwijsstad vormen mede de bouwstenen voor het Masterplan Onderwijs. In het Masterplan wordt een meerjarige visie gemaakt op het onderwijs. Het doel is tweeledig: het onderwijs toekomstbestendiger maken en te onderzoeken hoe het onderwijs een bijdrage kan leveren aan een goede toekomst voor de stad. Dit is uitgewerkt in vier deelopdrachten, optimale kansen voor ieder kind; talentontwikkeling; weerbaarheid en burgerschap; leren werken in en aan een concurrerende economie. Het plan wordt in het najaar van 2017 gepresenteerd. In 2018 wordt gewerkt aan een nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid, het Masterplan zal als basis dienen voor dit nieuw beleid.

Onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers

Rotterdam biedt onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers door voldoende schakelklassen (primair onderwijs), internationale schakelklassen (in het voortgezet onderwijs) en een AZC-school te faciliteren. Hierdoor kan het groeiend aantal leerlingen uit deze groepen naar school.

Onderwijshuisvesting

In 2014 heeft het college besloten om een bedrag van € 200 mln te investeren in schoolgebouwen. In de begroting van 2018 is er dekking gevonden voor een extra investering van € 60 mln. Het totale beschikbare bedrag voor investering komt daarmee op € 260 mln. Schoolbesturen dienen plannen in voor renovatie of nieuwbouw en de gemeente toetst deze plannen aan de Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen. Belangrijk daarbij zijn leegstandsreductie en het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs. In 2018 zal er extra aandacht komen voor duurzaamheid bij renovatie / nieuwbouw.

Aanpak schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten (vsv)

De gemeente zet zich samen met de Inspectie van het Onderwijs en het scholenveld actief in om schoolverzuim tegen te gaan. Schoolverzuim is een belangrijke indicator van voortijdig schoolverlaten. De gemeente doet dit onder andere door het handhaven van de leerplichtwet richting jongeren en hun ouders. Daarnaast ondersteunt de gemeente scholen om te komen tot een goede inzichtelijk aan- en afwezigheidsadministratie. Een goede verzuimaanpak begint immers op school.

NPRZ en Children’s Zone

Met het Rijk en onze partners gaan we onverminderd verder met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met goed onderwijs, meer lestijd (minimaal zes uur per week) loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor alle leerlingen vanaf groep 6 en de ondersteuning van gezinnen door de wijkteams blijft het college extra investeren in Zuid. Deze inzet levert resultaat op.
Met financiële steun van de Europese Commissie kan het LOB-programma in 2018 en 2019 worden uitgevoerd onder de titel BRIDGE. Met werkgevers worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van carrière startgaranties (momenteel is voor 420 jongeren uit Rotterdam Zuid zo’n garantie beschikbaar) en met scholen is afgesproken dat zij een volledig LOB-programma aanbieden aan de leerlingen. Eind 2017 wordt gestart met de voorbereiding op de nieuwe uitvoeringsperiode 2019-2022. In 2018 wordt het huidige uitvoeringsprogramma afgerond.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose
2017

2018

Naam monitor

BBV

Absoluut verzuim

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Art. 25 rapportage van de gemeente Rotterdam aan OCW

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

1,3 per 1000 leerlingen in schooljaar 2015-2016

N.v.t.

N.v.t.

BBV

Relatief verzuim

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Art. 25 rapportage van de gemeente Rotterdam aan OCW

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

59 per 1000 leerlingen in schooljaar 2015-20156

N.v.t.

N.v.t.

BBV

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

VSV verkenner definitief 2014-2015 (totaal)

Realisatie (incl. peildatum)

3,70%

3,10%
Voorlopige percentage schooljaar 2015-2016

N.v.t.

N.v.t.

BBV

% Achterstandsleerlingen

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Verweij Jonker Instituut-Kinderen in Tel

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

Geen gegevens beschikbaar

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting indicatoren
Absoluut en relatief verzuim

Het aantal verzuimmeldingen is al een aantal jaren vrij stabiel. In het absoluut verzuim zien we vooral kinderen en jongeren die zonder uitschrijving in de basisregistratie naar het buitenland vertrokken zijn. Het relatief verzuim (spijbelen) doet zich vooral voor op het voortgezet onderwijs.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

In regionaal RMC-verband werkt Rotterdam met een nieuwe aanpak van voortijdig schoolverlaters. De nieuwe RMC-aanpak voor 2016-2020 heeft voornamelijk als doel om uitval van kwetsbare jongeren te voorkomen en hen in beeld te houden. Het gaat hierbij om de overstappers van vmbo BB en vmbo-leerwerktrajecten naar de entreeopleiding of mbo 2. Ook kwetsbaar zijn jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs uitstromen naar een dagbesteding of arbeidsmarkt.

Achterstandsleerlingen

De indicator ‘percentage achterstandsleerlingen’ wordt in de set Kinderen in Tel (Verwey-Jonker instituut) niet meer opgenomen. De definitie van achterstandsleerlingen sluit niet meer aan op de tegenwoordige tijd. Het ministerie laat onderzoeken wat een passender definitie zou zijn.

Extra indicatoren: Leren Loont!

Voor Leren Loont is een brede set betekenisvolle indicatoren opgesteld aan de hand waarvan de gemeente per onderwijssector de ontwikkelingen volgen. Over de voortgang op de indicatoren rapporteert het college halfjaarlijks aan de gemeenteraad in de vorm van de voortgangsrapportage Leren Loont! en jaarlijks in de Staat van het Rotterdams onderwijs.

Beschrijving indicator

Streefcijfer

Nulmeting

Laatste stand van zaken juli 2017

Datum en bron meting laatste stand van zaken

Bereik vve: percentage 3-jarige peuters op voorschoolse voorzieningen

80% in 2018

89% in 2014

93%

OB&I april 2017

Voldaan wordt aan de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van het Onderwijs

13 indicatoren zijn voldoende

8 van de 13 indicatoren zijn niet voldoende

2 van de 13 indicatoren zijn niet voldoende

Staat van het Rotterdams onderwijs 2016

Kwaliteit van het onderwijs is voldoende ¹

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen daalt.

zwak 4,40 %; Zeer zwak 0,5 %

Zwak 5,4%; Zeer zwak 0%

Staat van het Rotterdams onderwijs 2016 (Basis onderwijs)

Onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen

De onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen benaderen het landelijke gemiddelde.

CE-toets (2010)
R’dam: 531,2
Landelijk: 535,4

Verschil: 4,2

CE-toets (2016)
R’dam: 532,9
Landelijk: 534,7

Verschil: 1,8

Staat van het Rotterdams onderwijs 2016
(Basis onderwijs)

Percentage bevoegde gegeven lessen

Per 2017 zijn alle (100%) van alle docenten (vo) bevoegd of nog studerend voor hun bevoegdheid

81%

82,5%

Staat van het Rotterdams onderwijs 2016

Aantal thuiszitters

In oktober 2018 zitten er maximaal elf leerlingen zes weken thuis

(mei 2016)

104 thuiszitters

88 thuiszitters

mei 2017

Percentage voortijdig schoolverlaters

Conform doelstelling OCW, deze zijn geoperationaliseerd per onderwijsniveau

3,70%

3,10%

Onderwijs in Cijfers 2015-2016 (totaal)

¹ De peildatum voor de kwaliteit van het onderwijs is 1 september. Bij de samenstelling van dit document zijn deze voor het jaar 2017 nog niet bekend en zijn de cijfers van 2016 opgenomen. Er zijn wel signalen dat het aantal zwakke scholen afneemt.