Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers die dat nodig hebben; de uitgaven aan de WMO arrangementen zoveel mogelijk in balans te brengen met de rijksinkomsten.
 • Sturing op contractafspraken voor de uitvoering van de integrale opdrachten voor 2018-2021 voor de wijkteams en op de levering van de Wmo-arrangementen;
 • Uitvoeren en borgen van de programma’s Veilig Thuis en (Openbare) geestelijke gezondheidszorg (O)GGZ / Eerder Thuis, inclusief de aanpak verwarde personen;
 • Uitvoering van de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020;
 • Uitvoering van het Rotterdams 15-puntenplan voor nazorg na detentie 2016-2020;
 • Invoering van het doelgroepenvervoer;
 • Samenwerking met zorgverzekeraars;
 • Uitvoering van het programma Stevige start;
 • Kansrijk opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren;
 • Uitvoering en borging van het programma Drugs & Alcohol II: Blijf helder
 • Uitvoering programma Elke Jongere telt;
 • NRJ: Transformatie jeugdhulp;
 • BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen): voorbereiding op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen.
Toelichting Prioriteiten

Een toelichting op de meer specifieke prioriteiten staat vermeld bij de afzonderlijke producten.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

2017

2018

Naam monitor

BBV

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

N.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

waarstaatjegemeente.nl

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

75

Nog niet bekend

BBV

Jongeren met jeugdhulp

Mijlpaal

11%

11%

waarstaatjegemeente.nl

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

10,7%

Nog niet bekend

BBV

Jongeren met jeugdbescherming

Mijlpaal

2%

2%

waarstaatjegemeente.nl

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

2%

Nog niet bekend

Overig

Doorlooptijd Wmo (6 weken)

Doorlooptijd Wmo (2 weken)

Mijlpaal

90% (6 weken)
95% (2 weken)

90% (6 weken)
95% (2 weken)

Uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (incl. peildatum)

91% (6 weken)
99% (2 weken)

87% (6 weken)
99% (2 weken)
(t/m maart 2017)

Overig

Cliëntervaringscijfers Wmo-zorg

Mijlpaal

7,0

7,0

7,0

Uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (incl. peildatum)

7,8

8,1 (peildatum juni 2017)

Overig

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

Mijlpaal

Eind 2017, begin 2018 moet doelstelling zijn behaald:
Doelstelling:
Ooit alcohol; 23%
Ooit geblowd; 3,4%

‘Jij en je Gezondheid’ de ontwikkeling van alcohol en drugsgebruik in klas 3 van het VO in 2016 en 2017 ; CJG en OBI

Overig

Aantal meldingen infectieziekten

Mijlpaal

nvt

Realisatie (incl. peildatum)

580

501
(1 augustus 2017)

Osiris

Overig

100% inspectie op locaties kinderopvang

Mijlpaal

100%

100%

100%

100%

Realisatie (incl. peildatum)

97,6% (2014)

100%

Toelichting indicatoren
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Alle gemeenten zijn verplicht om in hun begroting 39 beleidsindicatoren op te nemen. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn alle indicatoren eenvoudig en in één keer te vinden.

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdhulp wordt dan verstaan de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdbescherming wordt verstaan een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatst’.

Doorlooptijd Wmo-aanvragen (6 weken)

Het percentage waarin de onderzoeksfase na een aanvraag tijdig (uiterlijk 6 weken) is afgerond. Het gaat om een handmatige telling en alleen om de gevallen die leiden tot een Wmo-indicatie. Met een de behaalde 91% binnen termijn wordt het streefgetal van 90% binnen de termijn gehaald.

Doorlooptijd Wmo-aanvragen (2 weken)

Het gaat hierbij om het percentage waarin de administratieve fase van een aanvraag tijdig, binnen tweeweken, is afgerond. Het gaat om een handmatige telling. Het aantal is al langere tijd stabiel op 99%.
In de Uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp zijn nadere indicatoren te vinden.
Voor de programma’s Veilig Thuis en (O)GGZ Eerder Thuis geldt dat het college de gemeenteraad jaarlijks per voortgangsbrief informeert.
De indicatoren voor nazorg na detentie zijn nog in ontwikkeling. Deze zijn in de eerste helft van 2018 bekend.
De voortgangsbrieven staan in het raadsinformatiesysteem: rotterdam.raadsinformatie.nl .

Cliëntervaringscijfers Wmo-zorg

De tevredenheid van de cliënt over de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder levert, volgt de gemeente onder andere via de monitor langdurige ondersteuning Wmo.
Gemiddeld rapportcijfer van cliënten over vier kwaliteitsaspecten: betrouwbaarheid, bejegening, deskundigheid en effectiviteit.Voor de duiding van het rapportcijfer worden enkele aanvullende vragen of stellingen opgenomen.

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

De naleving door verstrekkers van alcohol van de NIX18-leeftijdsgrens is in 2018 verhoogd naar 56% in 2018.

Aantal meldingen infectieziekten

Artsen en laboratoriumhoofden zijn verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten deze uitbraak te melden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze heeft dan de taak om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of relaties van de patiënt risico lopen. In Nederland is een meldingsplicht voor 43 infectieziekten. Via het meldpunt hebben de convenantpartners in deze regio zich verplicht om ook BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) te melden, vooruitlopend op eventuele nieuwe wetgeving.

100% inspectie op locaties kinderopvang

De gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang elk jaar met een onderzoek. Daarnaast voert de gemeente de overige verplichte inspecties uit.