Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
Uitstroom naar werk

Beperking van het aantal bijstandsgerechtigden is ook in 2018 een collegeprioriteit. Het college investeert in de preventieve aanpak om bijstandsafhankelijkheid te voorkomen en blijft tegelijkertijd de uitstroom naar werk bevorderen.

Handhaving

De handhaving op onrechtmatige uitkeringsverstrekking is een bestuurlijke prioriteit van het college. In de Voorjaarsnota 2017 heeft het college opnieuw extra middelen gereserveerd om de aanpak verder te intensiveren. Deze intensivering bestaat er onder andere uit om in 2018 en 2019 het aantal heronderzoeken fors te vergroten met 3.000 a-selecte heronderzoeken. Samen met 3.000 heronderzoeken op basis van een risicoprofiel vinden in beide jaren 6.000 heronderzoeken plaats. Daarnaast is er € 0,5 mln extra aan middelen beschikbaar om op projectbasis gericht additionele handhaving in te zetten. De verwachting is dat deze intensiveringen bijdragen aan het verkleinen van het verwachtte tekort op het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) in 2018 en 2019.

Indicatoren

Soort indicator (college-doelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting / 2014

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Prognose
2017

2018

Naam monitor

College-doelstelling

Uitstroom naar werk

Mijlpaal

2.000

2.500

3.200

4.300

N.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2014: 2.665

Peildatum 5/9/2017: 2.963

JR 2015: 3.611

Peildatum 5/9/2017: 3.825

JR 2016: 4.035

Peildatum
5/9/2017:
4.282

Realisatie jan t/m aug: 2.146 (peildatum 5/9/2017)

Overig

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

Mijlpaal

n.v.t.

3.000

3.000

3.000

6.000

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.056

2.969 (peildatum 1/2/2017)

Realisatie jan t/m juli: 888 (peildatum 1/8/2017)

Overig

Aanvragen levensonderhoud

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

19.382 (peildatum 14/1/2015)

19.776 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie jan t/m jul: 10.492 (peildatum 3/8/2017)

Prognose: 17.000

Overig

Instroom in de bijstand

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

11.028 (peildatum 14/1/2015)

10.005 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie jan t/m jul: 5.476 (peildatum 3/8/2017)

Prognose: 9.000

Overig

Gemiddelde kosten bijstandsuitkering

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

14.085 (peildatum 25/2/2016)

14.154 (peildatum 1/1/2017)

Prognose heel 2017: 14.290

Prognose: 14.240

Overig

Volume bijstandsuitkeringen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 38.431 (peildatum
4/1/2016)

39.043 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie: 39.062 (peildatum 11/8/2017)
Prognose gemiddeld 2017: 38.977

Prognosegemiddeld 2018: 38.650

Overig

Jongeren aan de slag (aantal jongeren in de bijstand exclusief statushouders en nieuwe doelgroep)

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

2.854 (peildatum: 16/2/2016)

2.265
(peildatum 1/1/2017).

Nieuwe doelgroep: 319
Statushouders: 449

Realisatie tot 1 aug: 2.233

Nieuwe doelgroep: 466
Statushouders: 464

BBV

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Realisatie

817,9

816,7

829,1

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

LISA

BBV

Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Realisatie

57,9%

58,3%

57,4%

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

CBS

BBV

Werkloze jongeren: % 16 t/m 22 jarigen

Realisatie

2,96%

3,75%

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

BBV

Personen met een bijstandsuitkering: Aantal per 10.000 inwoners

Realisatie

100,8

101,5

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

CBS

BBV

Lopende re-integratievoorzieningen: Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

Realisatie

18 (per 1.000 inwoners)

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

CBS

BBV

Kinderen in uitkeringsgezin, % kinderen tot 18 jaar

Realisatie

18,34%

18,06%

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

Nog niet beschikbaar

Kinderen in Tel Verweij Jonker instituut

Toelichting indicatoren
Uitstroom naar werk

De uitstroom naar werk is een collegeprioriteit. Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden ‘uitstroom naar werk’. De ‘datum einde uitkering’ is hierbij leidend.

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

De handhaving op onrechtmatige uitkeringsverstrekking aan de hand van doorlichting van dossiers. Het doel is om in 2017 3.000 heronderzoeken uit te voeren, in 2018 6.000 dossiers en in 2019 ook.

Aanvragen levensonderhoud

Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering (levensonderhoud). Over de periode januari t/m juli 2017 bedraagt dit 10.492.

Instroom in de bijstand

De instroom in de bijstand betreft het aantal toegekende aanvragen levensonderhoud. Over de periode januari t/m juli 2017 bedraagt dit 5.476.

Gemiddelde kosten bijstandsuitkering

De gemiddelde uitkeringskosten per huishouden worden berekend door de netto uitkeringslasten te verminderen met de ontvangsten. De effecten van rijksmaatregelen zijn in de gemiddelde prijs verwerkt. De prognose voor 2017 is 14.290.

Volume bijstandsuitkeringen (gemiddeld)

Het volume bijstand bedraagt op 11 augustus 2017 39.062. Het verwachte gemiddelde volume voor heel 2017 bedraagt 38.977.

Jongeren aan de slag

In het Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid (Jongeren aan de slag) is als doelstelling geformuleerd het volume jongeren in de uitkering jaarlijks te verlagen als resultante van instroom en uitstroom. Bij het bepalen van de doelstelling is geen rekening gehouden met de instroom vanuit statushouders en nieuwe doelgroepen.

BBV indicatoren

Alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder andere een grotere onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Deze bronnen (waarstaatjegemeente.nl) bevatten niet actuele achterhaalde informatie. De informatie over 2016 en 2017 is nog niet voor alle indicatoren beschikbaar.