Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Uitvoering Nieuw Rotterdams Welzijn, waaronder;
  • In 2018 start van de inhoudelijke doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk.
  • In 2018 meer ondersteuning van lokale initiatieven van bewoners, bewonersgroepen en sociaal ondernemers; de gemeente geeft een impuls aan een positief sociaal ondernemersklimaat in de stad.
  • Start met de uitvoering van de gebiedsopdrachten voor een periode van drie jaar per 1 januari 2018 door de gecontracteerde welzijnsorganisaties.
 • Uitvoering en borging van het programma Langer Thuis: het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen.
 • Uitvoering en borging van het programma Voor mekaar: zorgen voor een groter en sterker sociaal netwerk van ouderen.
 • Uitvoering van het beleidskader 2015-2019: Met taal versta je elkaar
 • Uitvoering Rotterdams integratiebeleid
 • Uitvoering Rotterdamse aanpak statushouders, rekening houdend met de aangepaste Wet inburgering.
 • Intensivering in 2018 van de ondersteuning aan mantelzorgers, zodat zij hun rol als mantelzorger langer kunnen invullen.
 • Betere dienstverlening door het Jongerenloket door invoering in 2018 van een nieuwe werkwijze.
 • Vroegsignalering van problematische schulden en aanbod van inkomensondersteuning op maat.
 • Steeds meer Rotterdammers doen iets terug voor hun uitkering (tegenprestatie);
Toelichting Prioriteiten

Een toelichting op de meer specifieke prioriteiten staat vermeld bij de afzonderlijke producten.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Collegetarget

Afname van het aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

29%

24%

Wijkprofiel

Realisatie (incl. peildatum)

29%

27%.

n.v.t.

Overige

Indicator aantal wijken Tegenprestatie

Mijlpaal

30

36

42

Realisatie (incl. peildatum)

22 (2015)

30

36
(1 januari 2017

Overige

Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

Mijlpaal

1800-1900 unieke straten

Realisatie (incl. peildatum)

1.830

1.278
(juli 2017)

Toelichting indicatoren
Afname van het aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

De eerste indicator is onderdeel van het programma Voor Mekaar. Voor de nulmeting is het Wijkprofiel gebruikt; dit onderzoek neemt de gemeente tweejaarlijks af.

Indicator aantal wijken tegenprestatie

Aantal wijken waarin de aanpak tegenprestatie is ingevoerd.

Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

De Opzoomer-Mee-campagne is gericht op behoud en vergroting van het aantal straat- en buurtnetwerken op een aantal stedelijke thema’s, zoals jeugd, zorg voor elkaar en taalverbetering.

Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de voortgang van de programma’s Voor Mekaar, Langer Thuis en het Nieuw Rotterdams Welzijn. Deze voortgangsbrieven staan op het raadsinformatiesysteem: www.rotterdam.raadsinformatie.nl.