Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Nota Rotterdam schone stad
  • Rotterdam Circulair
  • Professionalisering
  • Beleidsnota huishoudelijk afval
  • Nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’
  • Burgerparticipatie
Toelichting Prioriteiten
Nota Rotterdam schone stad

Op het gebied van schoon blijft Rotterdam in 2018 naar verwachting op peil. De schooncijfers voldoen aan het, in het collegeprogramma, gewenste schoonniveau van een vier gemiddeld in alle wijken.

Rotterdammers ervaren de buitenruimte desondanks niet altijd als schoon. Om die reden is in 2016 de nota Rotterdam schone stad opgesteld. Met de nota Rotterdam schone stad wordt gericht extra inzet gepleegd om de belangrijkste verstoringen van het schoonbeeld terug te dringen. Het gaat hier om verstoringen als de bijplaatsingen van vuil bij containers, zwerfvuil, afval bij markten, afval in parken en stranden in de zomermaanden en afval rondom fastfood ketens. De nota zet alle maatregelen in 2018 voort. In september 2017 is de eerste voortgangsrapportage naar de gemeenteraad gestuurd.

Rotterdam Circulair

Voor het begrotingsjaar 2018 vormen de principes van circulaire economie een belangrijk doel, bedoeld om een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te bereiken en een minimale vernietiging ervan. Dit is fundamenteel anders dan in het huidige systeem met omzetting van grondstoffen in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.
Om dat te bereiken positioneert Rotterdam zich als circulaire hot spot en Living lab. Op verschillende onderdelen van de buitenruimte speelt de circulaire economie een rol. Denk daarbij aan de inrichting (gebruik van materialen), het beheer (inzet op diverse assets), reiniging en inzameling. Met een circulaire inkoop en aanbesteding en dito inrichting van de verschillende processen in de stad worden stappen gemaakt naar een circulaire economie. In de komende jaren wordt hier op ingezet.

Professionalisering

In 2017 is assetmanagement bij de Reiniging geïmplementeerd, waarbij data- en risicogestuurd werken wordt ingezet op het schoonniveau. Met een nieuwe applicatie kan digitaal op ieder moment de buitenruimte geschouwd worden om te kunnen bepalen waar de inzet van de reiniging nodig is. Daarnaast wordt op werkkaartniveau de inzet van mensen en machines geregistreerd. Door de combinatie van data over de vervuiling, de inzet van mens en middelen en de ondergrondgegevens kan aan het einde van 2017 per werksoort een vierkante meter prijs berekend worden. Deze werkwijze wordt in 2018 volledig toegepast.

Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018

In de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018 staan de ambities van het college beschreven. In 2017 ligt de nadruk op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling (van grondstoffen), tegen zo laag mogelijke kosten. Ook het komende jaar blijft de focus hierop gericht. In 2018 wordt de beleidsnota geëvalueerd en worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe afvalbeleidsnota.

Nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’

Het meest noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd. Daarbij ligt de prioriteit op wegen, groen, spelen en openbare verlichting. Het college heeft vanaf 2016 per jaar structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld voor het projectmatig onderhoud van wegen. Daarnaast heeft het college voor 2017 en 2018 € 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal.
In 2018 wordt de nota kapitaalgoederen geëvalueerd en worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe nota.

Burgerparticipatie

In 2017 zijn nieuwe challenges gestart op het gebied van de buitenruimte. De verenigde speeltuinen in IJsselmonde gaan het onderhoud van de terreinen zelf uitvoeren, de Afrikaander Wijkcoöperatie pakt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het afvalprobleem aan op de Afrikaandermarkt en de Botanische Tuin doet met vrijwilligers zelf het onderhoud van paden en beplanting. Daarnaast zijn nog enkele challenges op het gebied van de buitenruimte in voorbereiding.
In het kader van CityLab010 is in 2018 € 0,5 mln beschikbaar voor innovatieve ideeën. In 2017 zijn voor eenzelfde bedrag een tiental initiatieven mogelijk gemaakt.
Naast CityLab en Right to Challenge worden honderden initiatieven voor zelfbeheer in de buitenruimte ondersteund.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Collegetargets

Rotterdamse buurten schoon

Mijlpaal

4,0

>4,0

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,6

4,4

BBV

Omvang huishoudelijk restafval

Mijlpaal

n.v.t.

295 kg/ inwoner

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

307 kg/ inwoner

301 kg/ inwoner

Overig

MSB-meldingen Schoon tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95%

95%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96%

95%

Overig

CROW wegen % voldoende of matig

Mijlpaal

76%

85%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

85%

85%

Overig

Openbare verlichting % brandende verlichting

Mijlpaal

98%

98%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98%

98%

Toelichting Indicatoren
Collegetarget Rotterdamse buurten schoon

Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS- buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt, per jaar, een 4 of hoger. Schoonniveau 4 wil zeggen: over alle vijf schoonproducten vanuit de Rotterdamse methodiek Productnormering scoort de gemeente in 66 van de 93 Rotterdamse buurten gemiddeld per buurt, per jaar een 4 of hoger. Het gaat hierbij om alle buurten, gebaseerd op de territoriale indeling van Rotterdam, met uitzondering van havengebieden en gebieden waar weinig mensen wonen. Het gemiddelde schoonniveau is tot nu toe op het afgesproken niveau (op basis van de Rotterdamse schouwmethodiek) gebleven. Het schoonniveau bedroeg t/m juli van dit jaar gemiddeld een 4,42. De verwachting is dat de target van > 4,0 voor het gehele jaar gehaald gaat worden.

Omvang huishoudelijk restafval

Dit is de hoeveelheid huishoudelijk rest-afval (grof en fijn) per inwoner die door of in opdracht van de gemeente worden ingezameld. De verwachte omvang van het huishoudelijk afval bedraagt in 2017 301 kg per inwoner. Voor 2018 wordt een (verdere) daling voorzien naar 295 kg per inwoner. Meer gegevens zijn gerapporteerd in de derde voortgangsrapportage beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013 - 2018.

Indicator MeldingenSysteemBuitenruimte

MSB-meldingen: 95% afhandeling klachten binnen drie werkdagen (afgehandeld of in behandeling gezet). Het percentage bedroeg t/m juli van dit jaar gemiddeld 94,69%. De verwachting is dat de target van 95% voor het gehele jaar gehaald gaat worden.

CROW wegen (% voldoende of matig)

Het beheer en onderhoud van verhardingen gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek voor wegbeheer. De huidige stand is 84% op de wijkgebonden wegen en 88% op de hoofd- en verzamelwegen. Dit is eind 2016 gemeten door een externe partij.

Openbare verlichting (% brandende verlichting)

Voor de prestaties van de openbare verlichting gelden andere normen dan voor de overige kapitaalgoederen; verlichting brandt of het brandt niet. Doel is dat gemiddeld 98% van alle verlichting in Rotterdam moet branden. Metingen vinden twee keer per jaar plaats.