Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente zet in op verschillende trajecten:

  • Rotterdamse Adaptie- en Resiliencestrategie;
  • Roadmap Next Economy;
  • Binnenstedelijke verdichting;
  • Nationaal Programma Rotterdam Zuid en Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid;
  • Toenemende productie van nieuwbouw woningen;
  • Hergebruik en transformatie van bestaand incourant (kantoren) vastgoed;
  • Innovatie in Merwe- en Vierhavens en Central District;
  • Vermindering van leegstand in gemeentelijk vastgoed;
  • Faciliteren van bijzondere projecten als Feijenoord City en het innovatieprogramma Dutch Wind Wheel.
Nieuwe Beleidsinitiatieven
Woningbouwproductie

De woningmarkt van Rotterdam heeft zich in de loop van 2017 op alle fronten hersteld. Vanwege de grote vraag naar woningen streeft de gemeente naar start bouw van 10.000 nieuwbouwwoningen in de periode 2017 tot en met 2019.

Transformatie incourant vastgoed

Transformatie en upgrading van bestaand kantorenvastgoed is belangrijk om te kunnen voldoen aan de vraag van de kantorenmarkt. Daarnaast stimuleert de gemeente transformatie van incourant vastgoed, bijvoorbeeld van leegstaande scholen en (niet centraal gelegen) winkels. Ook verouderde bedrijventerreinen met beperkte kansen voor herstructurering worden nader onderzocht op mogelijkheden voor functiemenging en transformatie naar woningbouw.

Economie

Het Rijk wil samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies de bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor is de bouwagenda opgesteld. Deze bouwagenda wordt in een periode van vijf jaar gerealiseerd. Dit gebeurt via verschillende roadmaps, die geordend zijn in de uitdagingen op het gebied van energietransitie, gebruik van grondstoffen (circulair 2050), klimaatadaptatie, duurzaamheid, verstedelijking, digitalisering en vervangingsopgave verouderde infrastructuur.

Lopende beleidsinitiatieven
Roadmap Next Economy

Door trends als klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, verstedelijking en snelle ontwikkeling van ondersteunende technologieën bevindt de economie zich in een transitie. Om onze economie toekomst- en schokbestendig te maken, zijn er nieuwe oplossingen nodig. In 2016 is de Roadmap Next Economy opgesteld. Deze Roadmap geeft op metropoolregionaal niveau voor de komende tien jaar in beeld welke acties en investeringen nodig zijn om de transitie naar een digitale en circulaire economie te versnellen. De Roadmap zal leiden tot stimulering van nieuwe kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. In 2018 wordt duidelijk hoe Rotterdam de Roadmap Next Economy vertaalt naar gemeentelijke ambities.

Resilience Strategie

Een veerkrachtige stad kan na een incident, crisis of tegenslag snel herstellen én sterker weer verder. Veerkracht is voor een delta- en havenstad als Rotterdam van essentieel belang. De Resilience Strategie zorgt ervoor dat Rotterdam klaar is voor de kansen en uitdagingen van de toekomst. Vanuit een visie met zeven doelstellingen en tientallen acties is Rotterdam aan de slag om de veerkracht van de stad te versterken.

Agenda Stad

Agenda Stad heeft tot doel om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie opgaven (bijvoorbeeld binnenstedelijke verdichting en klimaatadaptatie) werkt de gemeente samen met ambitieuze partners, publiek en privaat, en de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan.

Bestuurlijke opdracht (programma)

De uitwerking van de aantrekkelijke woonstad richt zich op een betere ´quality of life´ en meer specifiek op het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden, van mensen met middeninkomens en hoge inkomens, en van gezinnen. Dat gebeurt onder meer door het bieden van ruimte voor innovatie in de voormalige havengebieden, het stimuleren van investeringen in kansrijke wijken, het creëren van een gedifferentieerd aanbod voor zelfbouw, transformatie van leegstaand (kantoren)vastgoed en het schetsen van een toekomstperspectief voor de ‘kleine kernen’. Daarnaast investeert de gemeente in de integrale aanpak van Zuid (Nationaal Programma Rotterdam-Zuid).
De versterking van de economische structuur richt zich op de economische clusters Clean Tech, Medisch, Food en Maritiem, en op het agenderen van de ‘nieuwe economie’ (Roadmap Next Economy) en de Rotterdamse veerkracht (‘resilience’).