Ontwikkelingen

Ontwikkeling gemeentefonds

De raming van het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2017. De gemeentelijke gedragslijn is om niet teveel vooruit te lopen op de verwachte inhoud van komende circulaires Gemeentefonds. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen per saldo intensiveren op voor het Gemeentefonds relevante uitgaven. Daardoor is de algemene uitkering van het Gemeentefonds bij de Voorjaarsnota 2017 met ingang van 2018 met 0,5% verhoogd. Dit loopt jaarlijks op met 0,25%. De daadwerkelijke financiële effecten van een nieuw kabinetsbeleid zijn naar verwachting pas na Prinsjesdag 2017 bekend.
Het geraamde accres in de meicirculaire Gemeentefonds 2017 (de koppeling van het Gemeentefonds aan een gedeelte van de rijksuitgaven) is ten opzichte van de decembercirculaire 2016 in alle jaren verhoogd. Dit is gedaan ondanks de demissionaire status van het kabinet. Per saldo stijgt de algemene uitkering voor Rotterdam met € 5,9 mln in 2017. Dit loopt op van € 11,4 mln in 2018 naar € 17,9 mln in 2021.
Voor de jaren 2018 en verder, zijn de baten uit het Gemeentefonds gelijk aan de extra lasten, te weten: de effecten van de nieuwe Cao-gemeenteambtenaren en VNG-werkzaamheden. Daarom is er per saldo geen effect.
Door het toekenning van loon- en prijsbijstellingen en actualisatie van waarden van maatstaven, stijgt de integratie-uitkering Sociaal Domein. Deze loopt op van € 12,4 mln in 2017 naar € 22,7 mln in 2021.Bij de decentralisatie en integratie-uitkeringen zijn de belangrijkste wijzigingen: de bommenregeling (2017: € 3,9 mln), Wmo/huishoudelijke hulp (vanaf 2017: € 2 mln) en Gezond in de Stad (vanaf 2018: € 1,95 mln) (zie verder product Beheer Algemene Middelen).

Omslagrente

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is besloten met ingang van begroting 2018 en de verder de omslagrente over investeringen te verlagen van 3 naar 2,5 %. In de Voorjaarsnota 2017 zijn de financiële effecten voor het gehele concern nog verrekend op het product Financiering. Daarbij is op het product Financiering een stelpost opgenomen. Bij begroting 2018 / tweede herziening 2017 vindt de verrekening met alle gemeentelijke producten plaats. Na deze verrekening resteert er nog een stelpost van € 500 om onvoorziene rente-effecten te kunnen opvangen (zie verder product Financiering en paragraaf Financiering).

Deelnemingen

In 2018 zal het Sportbedrijf Rotterdam operationeel worden. Verder werkt de gemeente in 2018 de plannen uit rond de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en het deelnemen in een nieuw stadion.
Voor de bestaande vennootschappen staat 2018 vooral in het teken van het verkoopproces Eneco, de aanpassing van de governance Stedin, de toetsing van de concessie busvervoer voor Rotterdam en omstreken aan de RET, de aanpassing van de vaststelling van het rendement Evides en de herfinanciering van de leningenportefeuille Warmtebedrijf (zie verder product Deelnemingen en paragraaf Verbonden partijen).

Belastingen

Op het gebied van de belastingen spelen verschillende ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. In 2016 stuurde het kabinet een brief aan de gemeenten over de manier waarop het een aantal rijksbelastingen zou kunnen verschuiven naar gemeentebelastingen. Op het moment van schrijven van de gemeentebegroting is echter niet duidelijk hoe het nieuw te vormen kabinet hiertegenover staat. Een andere ontwikkeling is dat het Rijk de precariobelasting voor nutsnetwerken afschaft. Ook heeft de gemeenteraad besloten met ingang van 2018 de hondenbelasting af te schaffen. (zie verder paragraaf Lokale Heffingen).