Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Naast ontwikkelingen van de Next Economy (nieuwe technologieën, nieuwe vormen van werken, veranderende vestigingsvoorwaarden) en uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid en veerkracht (resilience) speelt Rotterdam in op uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat om het toenemende inwonertal van Rotterdam, verstedelijking en regionalisering, en verduurzaming.

Interne ontwikkelingen
  • De invoering van de Omgevingswet in 2019 zal leiden tot nieuwe werkwijzen binnen de gemeente. In 2018 wordt de omgevingsvisie van Rotterdam vastgesteld;
  • De toenemende vraag naar woningbouw vraagt om het verkorten van de time-to-market. Een bouwcoördinator is aangesteld om gemeentelijke processen te versnellen;
  • De uitkomsten van de raadsenquête Boompjeskade worden verwerkt in concrete acties met realistische termijnen.