Ontwikkelingen

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trekt aan en er is een toename van bouwinitiatieven. De gemeente verwacht dat de bevolking van de gemeente Rotterdam tot 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 47.000 inwoners toeneemt tot 676.000. De inwoners mogen verwachten dat ze in de stad goed kunnen wonen, ze zich op tal van manieren kunnen verplaatsen, ze zich kunnen vermaken, dat ze elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten en dat ze zich kunnen verplaatsen. Dat geldt natuurlijk ook voor de bezoekers en ondernemers. De veranderende leeftijdsopbouw, het opleidingsniveau van de bevolking en het veranderende gebruik van de stad stellen andere eisen aan de woningvoorraad en de inrichting van de stad.

Bereikbare Stad

Rotterdam is goed bereikbaar, zowel op de fiets, met het openbaar vervoer als met de auto. De stad biedt voldoende ruimte voor kinderen. Daardoor voelen bewoners, in alle soorten en maten, zich er thuis. Rotterdam heeft een steeds groenere buitenruimte en een steeds schonere lucht. De Rotterdammer is graag buiten en heeft veel mogelijkheden om actief in beweging te zijn en elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. Dit is het perspectief waaraan de gemeente werkt aan de hand van het programma Stedelijke Inrichting.

Next City

Onder de titel Next City werkt de gemeente aan een toekomstverkenning op basis van trends en ontwikkelingen. Deze toekomstverkenning helpt de gemeente de gewenste ontwikkeling te realiseren van de fysieke infrastructuur, zoals wegen, voet- en fietspaden en dergelijke. In 2018 werken we verder aan deze toekomstverkenning. De toekomstverkenning Next City is een onderdeel van de bredere toekomstverkenning die de gemeente uitvoert onder de titel Verhaal van de Stad.

Omgevingswet

Het Rijk voert de Omgevingswet in. Op het moment van schrijven van deze begroting is de beoogde invoeringsdatum 1 juli 2019. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Het Rijk wil hiermee de integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving beter wettelijk ondersteunen. De nieuwe Omgevingswet voorziet, onder andere, in een vereenvoudiging van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast voorziet deze wet in een nieuwe manier van werken, het is niet langer “nee, tenzij”, het is dan “ja, mits”. Belangrijke doelen van de Omgevingswet zijn een meer integrale wijze van werken, het vooropstellen van participatie en het vergroten van de lokale afwegingsruimte. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, vooral om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.

In 2017 is de aandacht voor de Omgevingswet verder ingebed in het werkpakket van het team Bestemmingsplannen. Naast het bijdragen aan diverse pilots, intensief overleg met andere gemeenten en vergroting van de kennis (workshops, seminars, etc.), is gestart met een eerste dummy-Omgevingsplan. Deze dummy moet belangrijke informatie opleveren over de gevolgen van de Omgevingswet voor de werkprocessen van het team Bestemmingsplannen. Relevant is dat naar alle waarschijnlijkheid de actualiseringsplicht bestemmingsplannen al per 1 januari 2018 vervalt. De behandeling van dit onderdeel door de Eerste en Tweede Kamer loopt ten tijde van het schrijven van deze tekst. Door het vervallen van de actualiseringsplicht komt tijd vrij voor de invoering van de Omgevingswet. Ook krijgt de gemeente gelegenheid de prioritering van de actualisering af te stemmen op de plekken die momenteel in ontwikkeling zijn en op ontwikkelingen op plekken die bijdragen aan de collegetargets. Ook geeft het vervallen van de verplichting ruimte om de verworven kennis over de Omgevingswet eerder in te zetten bij gebiedsontwikkelingen. Vanzelfsprekend is en blijft onze ambitie om actuele bestemmingsplannen te hebben.
Tot slot speelt bij bestemmingsplannen het komende jaar dat door ‘parapluherzieningen’ een aantal onderwerpen wordt toegevoegd aan de huidige bestemmingsplannen. Een parapluherziening is een herziening van bestemmingsplannen op themaniveau (parkeren, groen, spelen) in plaats van op gebiedsniveau. Que prioritering hebben parapluherzieningen altijd voorrang boven gebiedsgerichte bestemmingsplannen.

In 2018 speelt onder andere de parapluherziening voor het thema parkeernormen, dit is het gevolg van het feit dat de Bouwverordening per 1 juli 2018 niet meer geldt. Tot 1 juli 2018 worden de parkeernormen verankerd in de bouwverordening.

Andere wetten

De nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is door het kabinet teruggetrokken (Eerste Kamer), er bleek onvoldoende draagvlak nadat de wet wel door de Tweede Kamer was aangenomen. Deze wet is gericht op een nieuw stelsel in de bouw dat is gericht op private kwaliteitsborging. De wet maakt de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de oplevering van een bouwwerk conform het Bouwbesluit. De gemeente beoordeelt het gekozen instrument van kwaliteitsborging in relatie tot een risicoklasse. De gemeente doet mee met het landelijk experiment Private kwaliteitsborging grondgebonden woningen, en aan de pilot Architect aan zet. Bij deze laatste pilot voeren architecten de toetsing uit bij bouwprojecten met een laag risico. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de terugtrekking van het wetsvoorstel.