Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De gemeente regisseert de inzameling van het huishoudelijk afval en zorgt voor de uitvoering van deze inzameling. Daarbij stimuleert de gemeente de burger het afval te scheiden en te hergebruiken. Om zo goed als mogelijk recht te doen aan de circulaire economie regisseert de gemeente de recycling van bruikbare grondstoffen zo maximaal mogelijk.

Afvalscheiding

Er is in de afgelopen jaren veel ingezet op nieuwe ontwikkelingen/pilots. Vulgraadmeting is een van deze ontwikkelingen. Ondergrondse containers worden voorzien van sensoren die aangeven wanneer een container vol is (vulgraadmeters) Hieraan is een ‘dynamische routeplanning’ gekoppeld zodat efficiënter geleegd kan worden en volle containers tot het verleden behoren. Begin 2017 is de vulgraadmeting aanbesteed. In 2018 zal de afvalinzameling starten met het rijden op dynamische routes.

In de eerste maanden van 2017 is de uitrol van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval in de wijken Hillegersberg, Schiebroek en delen van Alexanderpolder voorbereid. De gescheiden inzameling start in deze gebieden in oktober 2017. In de stad worden ook extra glasbakken geplaatst. Een belangrijke en kansrijke innovatie is het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval: nascheiding van vooralsnog kunststofverpakkingsafval en drankenkartons. Na het opstellen van een business-case en een marktconsultatie geeft de gemeente in 2017 verder vorm aan de wijze van marktbenadering op het vlak van de nascheiding. Naast goede voorzieningen is ook bij afvalscheiding de communicatie van groot belang. Voorbeelden van activiteiten met als doel gedragsverandering bij de burger en organisaties te realiseren (nudges) zijn de afvalbaskets, inwerpopeningen in bepaalde vormen, kleur, sensorverlichting en voetstappen.

Op alle grote monostromen (de gescheiden afvalstromen zoals glas, papier e.d.) worden nog inspanningen gedaan om afvalscheiding te bevorderen. In 2017 en 2018 zullen de containers voor monostromen worden uitgerust met een herkenbare gekleurde band en duidelijke icoonstickers zodat het voor bewoners sneller duidelijk is welke afvalsoort in welke container hoort.

Dierenwelzijn

In 2015 is de Nota dierenwelzijn opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In de jaren erna is een vervolg gegeven aan het uitvoeren van de Nota dierenwelzijn. Veel van de acties zijn inmiddels uitgevoerd of opgestart. In 2017 wordt met name uitvoering gegeven aan het actieplan rattenoverlast, een plan van aanpak voor hoog-risicohonden en onderzoek naar een derde duiventil. Een aantal acties, waaronder het organiseren van diverse kennisbijeenkomsten over dierenwelzijn en de uitwerking van het plan van aanpak hoog-risicohonden, lopen door in 2018. Ook de structurele (communicatieve en beleidsmatige) inzet op het vlak van overlastgevende dieren en dierenwelzijn in zijn algemeenheid zal in 2018 gecontinueerd worden. Daarbij wordt regelmatig samenwerking gezocht met maatschappelijke partners voor het organiseren en uitvoeren van acties.

Plaagdierbeheersing

De landelijke regelgeving omtrent het al dan niet mogen gebruiken van gif ter bestrijding van ratten in de openbare buitenruimte is in 2015 gewijzigd. Daardoor zijn er zijn alternatieve bestrijdingsmethoden ontwikkeld en er is meer aandacht voor preventie. Het bestrijden van ratten is hierdoor arbeidsintensiever geworden. Ook is extra budget nodig voor voorzieningen en preventieve communicatiecampagnes. De uitvoering van de maatregelen is weergegeven in het Rattenplan, dat begin 2017 met de gemeenteraad is besproken. Daarnaast plaatst de gemeente duiventillen in het centrum om overlast op straat op diervriendelijke wijze te verminderen. Tot slot draagt de gemeente vanuit het budget van plaagdierbeheersing bij aan de zwerfkattenaanpak in Rotterdam. Deze aanpak (vangen, neutraliseren en terugplaatsen) is nodig om overlast van zwerfkatten te voorkomen en draagt tevens bij aan het welzijn van de zwerfkatten.

Keep it clean day

In 2016 is met 10.000 deelnemers 10.000 kilo zwerfvuil opgehaald. Voor de Keep it clean day 2017 en 2018 zal deze ambitie gecontinueerd worden. Daarnaast wordt er ingezet op het gastheerschap: medewerkers van Stadsbeheer zetten zich in om burgers nog meer bewust te maken van het afval. Ook wordt de moeilijk bereikbare doelgroep van scholieren op middelbare scholen gemotiveerd om mee te doen. Elk jaar worden steeds meer Rotterdammers bereikt die bereid zijn om mee te doen en daarmee aandacht geven aan een schoon Rotterdam.

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam

In de zomer van 2015 is de nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’ vastgesteld. Deze nota beschrijft de onderhoudsbehoefte en de beschikbare en benodigde budgetten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals wegen, openbare verlichting en groenvoorzieningen, in de buitenruimte in Rotterdam. Deze nota dient als basis voor de onderhoudsmaatregelen in de buitenruimte.
Landelijk gaat Rotterdam vaak aan kop, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van traditioneel beheer naar risico gestuurd beheer, het zogenaamde Assetmanagement. Met assetmanagement bepaalt de gemeente op basis van normen en risico’s prioriteiten en besluit objectief welke onderhoudsmaatregelen waar nodig zijn. De prioriteiten in deze afweging zijn beschikbaarheid, veiligheid, economie, wet- en regelgeving. De Rotterdamse aanpak buitenruimte wordt door de rest van het land met veel belangstelling gevolgd. De voorbereidingen voor de nieuwe nota onderhoud kapitaalgoederen 2019- 2022 zijn gestart.

Wijkservicebalie010

In 2016 is gestart met de wijkservicebalies. Op wisselende locaties in de wijken kan de Rotterdammer terecht met vragen en meldingen over vervuiling, onveiligheid of kapotte onderdelen in de buitenruimte. Hier gaan we in 2018 op grotere schaal mee verder.