Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Het aantal inwoners in de stad blijft de komende jaren groeien. Het autobezit stijgt niet meer en steeds meer Rotterdammers maken gebruik van autodeelsystemen. Het elektrisch rijden neemt toe, het fietsverkeer stijgt en de luchtkwaliteit in de stad moet snel verbeteren.

Interne ontwikkelingen

In 2016 is het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) door het college vastgesteld. Het SVPR geeft een lange termijn opgave voor de bereikbaarheid van stedelijk en regionaal Rotterdam. Bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad. Hiervoor zijn op langere termijn grootschalige investeringen zoals nieuwe oeververbindingen en transformatie van bestaande (auto)infrastructuur nodig om de stad leefbaarder en economisch sterker te maken. Via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIR)-onderzoek Rotterdam/Den Haag worden deze opgaven concreter gemaakt.

Op 21 juni 2016 heeft het college het Parkeerplan Rotterdam 2016-2018 “Parkeren in Beweging” vastgesteld. Dit beleidsplan geeft ook in 2018 richting aan de uitwerking van maatregelen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de City Lounge in de binnenstad, een gebiedsgericht parkeerbeleid in de stadswijken en een verbetering van P+R-voorzieningen aan de stadsrand.