Ontwikkelingen

Wijkveiligheid

De Rotterdamse wijken zijn de afgelopen jaren veiliger geworden. Toch staat een aantal wijken nog onder druk en het gevoel van veiligheid blijft achter. Vanuit het wijkveiligheidsactieprogramma zet het college daarom in op meer toezicht en handhaving, betere zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de handhavers en een schone en hele buitenruimte. Dit blijft het college het komende jaar doen. Samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, speciale aandacht voor senioren en vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheden van de Rotterdammer zijn leidend in deze aanpak. Tevens wordt het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond voortgezet.

Met het Wijkveiligheidsactieprogramma Schoon.Heel.Veilig zet het college in op toezicht en krachtig handhaven waar nodig, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de handhavers en een schone en hele buitenruimte. De gemeente vergroot de zichtbaarheid en is aanspreekbaar in de wijken door onder andere de inzet van pop-up tafels, de wijkservicebalie010 en de inzet van een mobiele toezichtspost in de wijken. Er zijn 5 huismeesters actief in Prins Alexander en 2 op Zuid. De extra huismeesters worden vanuit het Programma Oost ingezet en betaald. Zij pakken initiatieven op die de ontmoeting in het gebied stimuleren, de sociale omgang verbeteren en de veiligheid rondom de flats bevorderen. Verder houden zij een oogje in het zeil op de flats en de bewoners.

Strand Nesselande

Voor het strandseizoen 2018, dat loopt van medio april tot eind september, zal er weer door de gemeente een warm-weer-protocol met de partners worden afgesproken om de inzet op warme dagen onderling af te stemmen. Deze partners zijn: politie, brandweer/strandwacht, particulieren beveiligers, winkeliersvereniging en Staatsbosbeheer. Voor 2018 zal ook de brandweer de toezicht op de badende bezoekers verzorgen door middel van de strandwacht. Via Programma Oost zal in 2018 wederom particuliere beveiliging op warme dagen in de weekenden worden ingezet voor extra toezicht op strand en boulevard.

Aandacht voor slachtoffers

De gemeente geeft samen met politie, OM en Slachtofferhulp Nederland (SHN) uitvoering aan het actieplan "Meer aandacht voor slachtoffers". Dit richt zich onder andere op het beter informeren van slachtoffers over hun rechten via de website van de gemeente en bij aangifte. In 2018 informeren politie en OM meer slachtoffers met behulp van het slachtofferportaal over de voortgang van hun dossier. Het belang van de aandacht voor slachtoffers wordt onderstreept door dit onderwerp ook op te nemen in het nieuwe veiligheidsprogramma.

Seksuele straatintimidatie

Per 1 januari 2018 gaat de gemeente Rotterdam de APV wijzigen om seksuele straatintimidatie strafbaar te stellen. Seksuele straatintimidatie manifesteert zich in verbale, non-verbale en fysieke toenadering van vrouwen. Het varieert van ‘naroepen’ tot ‘sisgeluiden’, schelden, naroepen, nastaren, achterna lopen en in het nauw drijven. Naar dit fenomeen is een wetenschappelijk onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit gericht op de aard, omvang, gevolgen en de aanpak in Rotterdam. Uit dit onderzoek blijkt dat 84% van de vrouwen in Rotterdam te maken heeft met deze vorm van intimidatie. Om dit aan te kunnen pakken is een integraal plan van aanpak opgesteld in samenspraak met vele partijen. Het definitieve plan is naar verwachting oktober 2017 klaar, zodat de campagne begin november 2017 zal starten. Voor de aanpak van intimidatie en geweld tegen LHTBI-ers wordt in overleg met de Roze Organisaties in de stad een apart plan opgesteld.

Toezicht houden en handhaven

Stadswachten zijn het gezicht en het aanspreekpunt van de gemeente op straat. Daarom versterkt de gemeente het gastheerschap van de stadswachten. Dit uit zich in het optreden van de individuele handhaver, waar het contact met de Rotterdammer voorop staat. De gemeente blijft in 2018 extra inzetten in de strijd om de stad schoon te krijgen en te houden. Onderdeel hiervan is de inzet van een speciaal team van handhavers om zwerfvuil en het bijplaatsen van afval naast containers aan te pakken. Met de mobiele toezichtpost is samen met de politie geëxperimenteerd met de verschillende inzetmogelijkheden. Naar aanleiding hiervan zal de mobiele toezichtpost (zogenoemde flying squads ) een regulier onderdeel gaan vormen van de inzet op straat. In 2018 krijgt de inzet van bodycams een vervolg. Handhavers dragen deze bodycams zichtbaar op hun uniform. De pilot wordt uitgebreid over meerdere teams en de voorbereidingen worden getroffen voor definitieve implementatie.

Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

Met het programma ‘Stok achter de deur 2015-2018’ is de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit aangescherpt en geïntensiveerd. Het programma richt zich onder mee door de inzet van extra capaciteit in de jeugdoverlast hotspotwijken op het terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. De extra maatregelen bestaan onder meer uit een verdubbeling van het aantal jeugdhandhavers en een bredere inzet van het Stedelijk Team Jongerenwerk en Halt. Ook spreekt de gemeente Rotterdamse ouders waarvan hún kinderen overlast veroorzaken op straat steviger aan. Op 12 juli 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het programma Stok achter de deur. Hoewel de problematiek in sommige wijken hardnekkig is én blijft, daalt de jeugdcriminaliteit. Dit geldt in grote lijnen ook voor de jeugdoverlast in de 12 hotspotwijken. Van de 265 jongeren die twee jaar geleden nog deel uitmaakten van een problematische jeugdgroep is ruim 75% nu niet meer overlastgevend op straat. Hiermee is de vooraf geformuleerde target op schema waar het gaat om overlast op straat.

Senioren en Veiligheid

Senioren zijn een kwetsbare doelgroep en met de vergrijzing neemt de omvang van deze groep elk jaar toe. Senioren lopen een verhoogde kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld babbeltrucs en financieel misbruik. Daarnaast is ook brandveiligheid een belangrijk thema dat aandacht krijgt. Sinds 2016 organiseert de gemeente preventiebijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen om senioren voor te lichten over wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap van deze vormen van criminaliteit te voorkomen. Ook zijn in diverse wijken bij senioren deurspionnen geïnstalleerd.
In 2018 zal de gemeente deze voorlichting aan senioren blijven voortzetten samen met de politie, brandweer en Veilig thuis.

Woonoverlast

De maatregelen uit het Actieplan Woonoverlast 2015-2019 moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen. De gemeente doet daarbij ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en de inzet van partners. Alleen met de hulp van woningcorporaties, het Openbaar Ministerie, de politie, zorginstellingen én met de Rotterdammers kan woonoverlast snel beëindigd worden. Bij het Actieplan is nadrukkelijk gekozen voor een regierol voor de woonoverlastcoördinator. Bij de aanpak woonoverlast staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. De gemeente Rotterdam sluit daarmee aan bij de landelijke visie op slachtofferschap zoals geformuleerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de aanpak van woonoverlast vormen buurtbemiddeling en mediation belangrijke instrumenten. Met buurtbemiddeling is in 2016 73,6% van het aantal geschikte casussen binnen 3 maanden succesvol afgerond. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 13,6%. In totaal zijn 80,4% van de woonoverlastzaken met buurtbemiddeling succesvol afgerond. De Skaeve Huse die in augustus 2017 zijn geopend, vormen het sluitstuk van het Actieplan Woonoverlast 2015-2019. (www.rotterdam.nl/skaevehuse).

Verkeersveiligheid

Met de uitvoering van 10-puntenplan Verkeersveiligheid gaat de gemeente het asociaal verkeersgedrag tegen. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Centraal staan snel uit te voeren maatregelen die genomen worden om gevaarlijk en onbehouwen verkeersgedrag aan te pakken. Om asociaal rijgedrag aan te pakken, gaat de politie vanaf september tien grote verkeerscontroles houden. De politie handhaaft één keer per maand op steeds een andere plek in de stad op bijvoorbeeld bumperkleven, rijden met alcohol en/of drugs, geen richting geven, te snel rijden, rechts inhalen, geen voorrang verlenen, tegen de richting in rijden door fietsers. Dit doet zij tot april 2018, naast de reguliere verkeerscontroles in de wijk.

De gemeente ondersteunt het initiatief van de maatschappelijke business club R4R, die het verkeersexamen succesvol heeft terug gebracht bij de basisscholen in IJsselmonde, Charlois en Feijenoord. Het doen van het Praktisch Verkeersexamen kan kinderen helpen om veiliger naar de middelbare school te fietsen. De ruim 200 Rotterdamse basisscholen kunnen vanaf 2017 hun leerlingen uit groep 7 inschrijven voor het verkeersexamen.

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer

De eind 2016 gerealiseerde 100% dekking van de ov-surveillanten in de metro (in de avonduren van woensdag t/m zaterdag) zal worden gecontinueerd in 2018. OV-surveillanten worden extra in de avonduren ingezet in de Rotterdamse metro, ter verbetering van toezicht en veiligheid in het openbaar vervoer. Begin 2018 zal het OV-verbod op alle tramlijnen weer geëvalueerd worden. De evaluatie van het, in juli 2017 ingevoerde, OV-verbod voor bedelaars in de metro, zal daarin worden meegenomen.

Crisisbeheersing en (cyber) weerbaarheid van de stad

De dreiging van terrorisme, radicalisering, weerbaarheid van de stad na een (cyber) aanslag, polarisatie tussen groepen en maatschappelijke onrust vragen in toenemende mate inzet van politie en de gemeentelijke organisatie. De maatschappelijke en bestuurlijke impact van dergelijke incidenten kunnen groot zijn. Juist ook in de voor- en nafase van een crisis is veel bestuurlijke aandacht en ambtelijke inzet nodig. Daarmee wordt een groot beslag op de staande organisatie gelegd. Dat vraagt om andere werkwijzen en meer flexibiliteit binnen de staande (crisis)organisatie. Om slagvaardig op te treden in de toekomst worden (crisis)processen waarvoor de gemeente aan de lat staat, herijkt en versterkt. Om de weerbaarheid van de stad verder te versterken zet de gemeente ook in op het terrein van bewaken en beveiligen, bijvoorbeeld waar het gaat om de veiligheid van moskeeën en andere kwetsbare -openbare- plekken. Daarnaast brengen deze ontwikkelingen in combinatie met de digitalisering van de samenleving en verwevenheid van systemen grote risico’s met zich mee. Om de economische en maatschappelijke kansen in de stad te blijven benutten is een veilige en weerbare (digitale) stad noodzakelijk.
Met de Rotterdamse aanpak radicalisering gaat de gemeente polarisatie en maatschappelijke spanningen tegen. Het gaat daarbij om gewelddadig extremisme voorkomen en de weerbaarheid van Rotterdammers vergroten. Op basis van de ervaringen en nieuwe inzichten wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw programma voor de volgende collegeperiode.

Ondermijning

In Rotterdam pakt de gemeente (burgemeester) al geruime tijd ondermijnende criminaliteit aan samen met het Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst en het RIEC (regionaal informatie en expertise centrum). Dit gebeurt allereerst fenomeengericht; zoals drugscriminaliteit, illegaal gokken en financieel economische criminaliteit (zoals witwassen van geld). Daarnaast werkt de gemeente en haar partners met een focus op geografische gebieden zoals Rotterdam-Zuid, de Spaanse Polder, Rotterdam-West en de haven. De problematiek is ingewikkeld en complex en vraagt om een lange adem. Blijvend aanpakken, voorkomen en tijdig signaleren van ondermijnende criminaliteit is van belang. Het mag niet zo zijn dat misdaad normaal gevonden wordt; misdaad mag niet lonen. Door de aanpak krijgt de gemeente steeds meer en beter zicht op onderliggende criminele netwerken en komen nieuwe verschijningsvormen naar voren. Helder is dat, gezien de aard en omvang van de problematiek, het nodig is om de gemeentelijk inzet te intensiveren in 2018. Over de voortgang en resultaten van de aanpak wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd.

(Bestuurlijke) handhaving

Het college verwacht een verdere intensivering op bestuurlijke handhaving. Naast het gegeven dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit resulteert in een verdere toename van het aantal dossiers waarin wordt gevraagd om bestuurlijk optreden, nemen ook de mogelijkheden van de burgemeester toe om in te grijpen. De toename van het aantal bestuurlijke maatregelen is onder andere zichtbaar op het gebied van de aanpak van illegaal gokken, heling en illegale prostitutie.

Evenementenvergunningen

Met de groei van het aantal evenementen in de stad groeit ook het beroep op schaarse capaciteit van gemeentelijke onderdelen, de politie en hulpdiensten. Het aantal evenementen, de complexere evenementen maar ook de terreurdreiging vraagt dat de gemeente en politie scherper moeten kijken naar de verdeling in tijd, ruimte maar ook veiligheid en de ervaren overlast van evenementen. Dat doet de gemeente met de onder andere met de kalendervorming, de locatieprofielen en met de vergunningprocedure.

High Impact Crime

Sinds 2012 is de aanpak van High Impact Crimes (HIC) – staatroven, overvallen en woninginbraken – een prioriteit van het college. De cijfers tonen sindsdien een positieve trend, maar de daling wordt steeds kleiner. Reden om ook in 2018 extra aandacht te blijven houden voor de aanpak van deze misdrijven om te voorkomen dat de daling stagneert.

Brand-en Industriële Veiligheid

Op het thema Brand-en Industriële Veiligheid werkt de gemeente nauw samen met partijen als de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de DCMR milieudienst Rijnmond, de Provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf en richt de gemeente zich op het transparanter maken van het toezicht en het prikkelen van bedrijven en burgers om hierin verantwoordelijkheid te nemen.