Ontwikkelingen

Burgerzaken en BRP

Lange tijd werkte het Rijk aan verdere digitalisering en centralisatie van de Basisregistratie Personen (BRP). Het was de bedoeling van het Rijk actuele persoonsgegevens elk moment van de dag, 24/7, beschikbaar te stellen en de gemeente in staat te stellen plaatsonafhankelijke dienstverlening te bieden. Onlangs heeft de Minister van BZK besloten het project Operatie-BRP stil te leggen en zich te bezinnen op de verdere ontwikkeling. Momenteel onderzoekt de VNG met een aantal steden, waaronder Rotterdam, de mogelijkheid dat gemeenten de al geprogrammeerde onderdelen kunnen gebruiken.

Verkiezingen

In maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en voor de gebiedscommissies. De recente besluitvorming in de gemeenteraad over de invulling van de gebiedscommissies en diverse experimenten, krijgt in de tweede helft van 2017 een uitwerking in nieuwe regelgeving en een deels aangepast verkiezingsproces. In 2019 volgen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de waterschappen en het Europees Parlement.

Invoering stedelijk kader De Rotterdamse Dienstverlening

Medio 2015 heeft de gemeenteraad het stedelijk kader dienstverlening vastgesteld. De invoering van dit kader is gestart in 2015 en loopt door in 2018. Eén van de speerpunten is de fasegewijze invoering van de gemeentebrede servicecentra. De start daarvan vond plaats in 2016 en het proces loopt door tot het laatste kwartaal van 2018. Gestaag zijn nieuwe locaties opgeleverd, zoals IJsselmonde en Hoogvliet. De gemeente pakt daarnaast andere locaties aan, zoals een flinke verbouwing van de locatie Centrum in het Stadhuis.

Evaluatie bestuurlijk model Rotterdam

De gebiedsorganisatie heeft vanaf 2018 nog een taakstelling om € 1,6 mln in te vullen. Dit komt voort uit RIO40, het ontwikkelprogramma van de gemeentelijke organisatie. Een en ander betekent dat vanaf 2018 het aantal formatieplaatsen in de gebiedsorganisatie afneemt. Er komen minder gebiedsondersteuners en gebiedsdirecteuren. Het aantal wijknetwerkers en wijkmanagers blijft gelijk. Daarnaast komen er enkele veranderingen in de organisatie. In lijn met het raadsvoorstel Evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam is ‘de wijk de maat’ en wordt de wijkmanager hét aanspreekpunt voor de gebiedscommissie of wijkraad. Op strategisch niveau komen er vier rayondirecteuren. Ook zijn er ontwikkelingen die de rol en de positie raken van de gebiedsorganisatie binnen het geheel van de gemeentelijke organisatie.

Van gebiedsplan naar wijkagenda en wijkactieplan

Een ‘wijkagenda’ vervangt met ingang van de nieuwe collegeperiode het gebiedsplan. Deze wijkagenda bevat voor een periode van vier jaar, parallel aan de duur van het collegeprogramma, voor elk van de 43 wijken vijf doelen. De wijkagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in wijkactieplannen. De gebiedscommissie - of de wijkraad - is nauw betrokken bij de opstelling en uitvoering hiervan.