Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Titel

Beleidskader, beleidsmonitor, wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Wet- en regelgeving

Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet

Wet- en regelgeving

Roadmap Next Economy

Beleidskader

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Beleidskader

Meerjarenperspectief warenmarkten  

Beleidskader

Herziening Detailhandelsnota

Beleidskader

Economische Verkenningen Rotterdam (EVR)

Beleidsmonitor

Visie Werklocaties (beleidskader)

In 2017 is de Analyse Werklocaties opgeleverd waarin meer inzicht wordt gegeven in de trends en ontwikkelingen die de komende circa 20 jaar op Rotterdam afkomen. Ook de opgave (ambitie) die daaruit te definiëren is, is hierin opgenomen. Daarmee vormt het de basis voor de sectorale uitwerking naar kantoren en bedrijven die in 2018 worden vastgesteld. In lijn met de in 2017 vastgestelde Detailhandelsnota worden ook in deze sectorale documenten de stedelijk kaders geschetst, die gebiedsgericht worden uitgewerkt.

Monitor Kansrijke Clusters (beleidsmonitor)

Het effect van de gemeentelijke- en partnerinspanningen op de ontwikkeling van de kansrijke clusters op Rotterdams en of regionaal niveau wordt tweejaarlijks gemonitord. In 2016 (cijfers 2015) daarvoor is de “1”monitor (“0” monitor gebaseerd op cijfers 2013) gemaakt die de ontwikkeling meet van onder andere het aantal vestigingen en arbeidsplaatsen in de betreffende clusters. Monitor 2 staat voor 2018 gepland. (cijfers 2017).

Beleidsinitiatieven
Anders Geregeld

De gemeente ondersteunt private initiatiefnemers van het financieringsinstrumentarium voor het MKB, zoals kredietunies met kennis, het organiseren van informatiebijeenkomsten en incidenteel met een kleine financiële bijdrage in de opstart.

Ondersteuning van nieuwe financieringsinitiatieven van partners

De gemeente ondersteunt private initiatiefnemers van het financieringsinstrumentarium voor het MKB, zoals kredietunies met kennis, het organiseren van informatiebijeenkomsten en incidenteel met een kleine financiële bijdrage in de opstart.

Standplaatsen Foodtrucks

In 2017 is het mogelijk gemaakt om op meerdere plekken in de stad standplaatsen voor foodtrucks te realiseren. Het experiment loopt tot medio april 2018 en zal daarna worden geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie zal worden bepaald of het experiment met een jaar zal worden verlengd.

Alternatieve financieringsvormen en fondsen

In 2015 is het ‘speelveld’ van de alternatieve financieringsmogelijkheden voor (MKB) ondernemers (zoals informal investors, kredietunies etc.) in beeld gebracht.
Deze ontwikkeling blijft onverminderd gaande tezamen met nieuwe initiatieven die steeds meer tot uitdrukking komen in (de wens tot) fondsvorming. Soms op aangeven van private partijen (impact investing, GUIDE plus), soms vanuit gemeentelijke wens. Ook treedt de gemeente soms op als investeerder in innovatieve fondsen (zoals IQ-Fonds, Uniiq en Icos).

CIC & Venture Café

In mei 2017 zijn er meer dan 100 bedrijven gevestigd in het CIC en is er een bezettingsgraad van boven de 80%. Er worden gesprekken gevoerd over de volgende fase van de leningsfaciliteit. De diversiteit aan bedrijven laat zien dat het CIC een aanzuigende werking heeft op partijen in en buiten de stad. De diversiteit in het type bedrijf en werkgebied laat zien dat het gewenste innovatief klimaat zich aan het ontwikkelen is. De non-profit zusterorganisatie Stichting Venture Café zorgt met laagdrempelige programma's voor verbinding en samenwerking met innovatieve betrokken spelers in de regio Rotterdam. Via wekelijkse workshops, themabijeenkomsten, ontmoetingen etc. worden startups, scale-ups, corporates, investeerders, innovatiehubs (Erasmus Centre for Entrepeneurship, RDM, Yes!Delft, PortXL, SuGu Club, BlueCity010 etc.), studenten, MKB bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen gebracht.

Lopende beleidsinitiatieven

Met het kader Stedelijke Ontwikkeling, de Detailhandelsnota, de Visie Werklocaties, het Hotelkader en het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017 ‘staat’ het ruimtelijk economisch beleid. Vanuit de projecten en praktijk in de clusters, zoals het project Versnelling Economische Transitie, wordt input geleverd voor beleidsdossiers waaronder de Roadmap Next Economy.

Herziening Detailhandelsnota

Het detailhandelsbeleid is in 2017 door de raad behandeld en vastgesteld in juni. Voor 2018 geldt het beleid als kader voor ontwikkelingen in de detailhandel. Naar aanleiding van het beleid worden vanaf 2018 jaarlijks de feiten en cijfers inzichtelijk gemaakt.

Hotelkader

Het hotelkader is in 2016 behandeld door het college. Nieuwe hotelinitiatieven die bij de gebiedsaccountmanager binnen komen en waarvoor wijziging van het bestemmingsplan nodig is, worden volgens dit kader beoordeeld.