Balans

VASTE ACTIVA

1-1-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.945

30.661

42.404

50.968

48.935

46.901

12.945

30.661

42.404

50.968

48.935

46.901

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

2.082.131

2.150.002

2.232.326

2.292.180

2.311.546

2.318.375

Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

126.049

149.819

172.571

193.223

210.582

226.354

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

312.537

401.362

491.138

545.410

590.093

575.517

2.520.717

2.701.183

2.896.035

3.030.813

3.112.221

3.120.246

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

385.880

404.148

403.568

403.063

402.483

401.854

Leningen

918.436

423.174

252.712

231.902

210.727

189.119

Overige financiële vaste activa

22.299

21.308

20.165

18.928

18.239

17.877

1.326.615

848.630

676.445

653.893

631.449

608.850

Totaal vaste activa

3.860.277

3.580.474

3.614.884

3.735.674

3.792.605

3.775.997

VLOTTENDE ACTIVA

1-1-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Voorraden

-137.782

-147.769

-164.803

-171.604

-175.656

-179.776

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

315.957

315.957

315.957

315.957

315.957

315.957

Liquide middelen

1.753

0

0

0

0

0

Overlopende activa

211.481

211.481

211.481

211.481

211.481

211.481

Totaal vlottende activa

391.409

379.669

362.635

355.834

351.782

347.662

TOTAAL ACTIVA

4.251.686

3.960.143

3.977.519

4.091.508

4.144.387

4.123.659

VASTE PASSIVA

1-1-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Eigen Vermogen

Algemene reserve

197.457

75.577

99.965

95.897

94.084

91.069

Bestemmingsreserves

1.010.158

941.839

741.669

679.362

645.798

630.124

Resultaat na reserveringen

0

0

0

0

0

0

1.207.615

1.017.416

841.634

775.259

739.882

721.193

Voorzieningen

104.992

99.907

98.569

98.193

97.767

97.133

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.068.622

2.078.060

2.272.556

2.453.296

2.541.978

2.540.573

2.173.614

2.177.967

2.371.125

2.551.489

2.639.745

2.637.706

Totaal vaste passiva

3.381.229

3.195.383

3.212.759

3.326.748

3.379.627

3.358.899

VLOTTENDE PASSIVA

1-1-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

520.388

414.691

414.691

414.691

414.691

414.691

Overlopende passiva

350.069

350.069

350.069

350.069

350.069

350.069

Totaal vlottende passiva

870.457

764.760

764.760

764.760

764.760

764.760

TOTAAL PASSIVA

4.251.686

3.960.143

3.977.519

4.091.508

4.144.387

4.123.659