Kasstroomoverzicht

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2017

2018

2019

2020

2021

Exploitatieresultaat

-190.199

-175.782

-66.375

-35.377

-18.689

Aanpassing voor:

Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen

111.591

122.804

124.546

121.001

120.389

Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden

242

1.116

1.117

2.033

2.034

Mutatie voorzieningen

-5.085

-1.338

-376

-426

-634

Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)

-1.371

-2.261

-2.261

-2.261

-2.261

Subtotaal

105.377

120.321

123.026

120.347

119.528

Voorraden en onderhanden werk

9.987

17.034

6.801

4.052

4.120

Mutatie in werkkapitaal:

Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

-74.835

-38.427

63.452

89.022

104.959

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringen

-360.540

-368.355

-306.891

-241.791

-156.013

Desinvesteringen en bijdragen derden

50.525

37.840

37.886

39.382

27.599

Subtotaal

-310.015

-330.515

-269.005

-202.409

-128.414

Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

-1.000

0

0

0

0

Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

496.262

170.462

20.810

21.175

21.608

Subtotaal

495.262

170.462

20.810

21.175

21.608

Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

-107

-12

0

0

0

Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

1.098

1.155

1.237

689

362

Subtotaal

991

1.143

1.237

689

362

Mutatie kapitaalverstrekkingen

-18.268

580

505

580

629

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

167.970

-158.330

-246.453

-179.965

-105.815

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

2017

2018

2019

2020

2021

Mutatie kortlopende geldleningen

-88.000

0

0

0

0

Aangetrokken leningen og

673.117

559.364

435.758

315.176

206.623

Aflossingen leningen og

-662.308

-362.607

-252.757

-224.233

-205.767

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-77.191

196.757

183.001

90.943

856

Mutatie geldmiddelen

15.944

0

0

0

0