Verbonden partijen

Gemeentelijke deelname aan derde partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak te doen uitvoeren. Als de gemeente bestuurlijke zeggenschap heeft en een financieel belang bij een bepaalde privaatrechtelijk of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een zogeheten verbonden partij.

Vennootschappen
Te continueren vennootschappen
Nieuw op te richten vennootschappen

Sportbedrijf Rotterdam B.V.
In 2018 zal het verzelfstandigde Sportbedrijf Rotterdam BV het eerste exploitatiejaar draaien. Vanaf dit begrotingsjaar zal het beheer en de verantwoording van de vennootschap op het product Deelnemingen plaats hebben. Monitoring van de beleidsuitvoering van Sport- en recreatievoorzieningen blijft bij het cluster in een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. De totale omvang van de opdracht vertegenwoordigt een omzet van circa €40 mln. De verwachting is dat het Sportbedrijf tot 20% omzet genereert uit andere opdrachten, zodat er meer sport en recreatie wordt gerealiseerd voor de stad Rotterdam tegen dezelfde prijs.

Te beëindigen vennootschappen
Stichtingen
Te continueren stichtingen

N.v.t.

Nieuw op te richten stichtingen

N.v.t.

Te beëindigen stichtingen

N.v.t.

Verenigingen
Te continueren verenigingen

N.v.t.

Nieuw op te richten verenigingen

N.v.t.

Te beëindigen verenigingen

N.v.t.

Gemeenschappelijke regelingen
Te continueren gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.

Nieuw op te richten gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.

Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.