Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raad

Totaal baten

16

192

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

16

0

0

0

0

0

Overige baten

0

192

0

0

0

0

Totaal lasten

5.183

5.499

4.597

4.597

4.597

4.597

Apparaatslasten

1.522

1.577

1.619

1.619

1.619

1.619

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

245

247

250

250

250

250

Personeel

1.277

1.329

1.369

1.369

1.369

1.369

Interne Lasten

156

156

160

160

160

160

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

156

156

160

160

160

160

Programmalasten

3.505

3.767

2.818

2.818

2.818

2.818

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.488

1.506

789

789

789

789

Overige programmalasten

230

572

304

304

304

304

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.787

1.690

1.725

1.725

1.725

1.725

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-5.167

-5.307

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-5.167

-5.307

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-5.167

-5.307

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-5.167

-5.307

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De overige baten in de begroting 2017 betreffen een eenmalige vrijval van de voorziening Commissiereizen.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelslasten, inkopen en uitbestede werkzaamheden en inkomensoverdrachten. De personele lasten betreffen met name de maandelijkse vergoedingen aan de raadsleden. De inkopen en uitbestede werkzaamheden zijn de accountantskosten voor de controle jaarrekening en de automatiserings- en notuleerkosten voor raadsvergaderingen. De inkomensoverdrachten betreffen de jaarlijkse vergoedingen aan de fracties.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop is stabiel.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.