Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Oorspronkelijke begroting

-6.600

-6.600

-6.178

-6.178

-6.178

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

250

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

0

-174

-161

-161

-161

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

0

-31

-31

-31

-31

Totaal bijgestelde begroting

-6.350

-6.805

-6.370

-6.370

-6.370

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Reserves

115

0

0

0

0

Egalisatiereserve Rekenkamer

40

0

0

0

0

Egalisatiereserve Ombudsman

75

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-115

-31

-31

-31

-31

Egalisatiereserve Ombudsman

25

0

0

0

0

Overige technische wijzigingen

-140

-31

-31

-31

-31

Totaal

0

-31

-31

-31

-31

Toelichting reserves
Egalisatiereserve Rekenkamer (€40)

Een mogelijke begrotingsoverschrijding in 2017 zal gedekt worden uit de egalisatiereserve, hiervoor is een onttrekking van 40 begroot.

Egalisatiereserve Ombudsman (€ 75)

Een mogelijke begrotingsoverschrijding in 2017 zal gedekt worden uit de egalisatiereserve, hiervoor is een onttrekking van €100 begroot. Doordat er sprake is van apparaatskosten valt een deel van dit effect onder technische wijzigingen.

Toelichting technische wijzigingen
Egalisatiereserve Ombudsman (€ 25)

Een mogelijke begrotingsoverschrijding in 2017 zal gedekt worden uit de egalisatiereserve, hiervoor is een onttrekking van € 100 begroot (zie toelichting reserves). Doordat er sprake is van apparaatskosten valt een deel van dit effect onder technische wijzigingen.

Overige technische wijzigingen (van - € 140 tot - € 31)

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.