Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

College

Totaal baten

0

434

431

428

424

420

Opbrengsten derden

0

0

0

0

0

0

Overige baten

0

434

431

428

424

420

Totaal lasten

10.453

4.004

4.667

4.663

4.660

4.655

Apparaatslasten

3.283

2.561

3.221

3.221

3.221

3.221

Overige apparaatslasten

2.290

1.641

1.892

1.892

1.892

1.892

Personeel

992

920

1.329

1.329

1.329

1.329

Interne Lasten

6

8

8

8

8

8

Overige doorbelastingen

6

8

8

8

8

8

Programmalasten

7.165

1.435

1.437

1.434

1.430

1.426

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

15

205

208

208

208

208

Overige programmalasten

7.142

1.230

1.230

1.226

1.223

1.218

Subsidies en inkomensoverdrachten

8

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-10.453

-3.570

-4.236

-4.236

-4.236

-4.236

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-10.453

-3.570

-4.236

-4.236

-4.236

-4.236

Resultaat

-10.453

-3.570

-4.236

-4.236

-4.236

-4.236

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-10.453

-3.570

-4.236

-4.236

-4.236

-4.236

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Vanaf 2017 wordt een baat zichtbaar. Door nieuwe regelgeving wordt er rente toegevoegd aan voorzieningen welke zijn gewaardeerd tegen netto contante waarde. Binnen het product College betreft dit de voorziening pensioenen.

Lasten

De lasten van het product College bestaan voor een groot deel uit personeelslasten. Daarnaast zijn er reis- en verblijfkosten (inclusief internationale werkbezoeken), vergaderkosten, abonnementen en overige kosten voor burgemeester en wethouders. Verder is er jaarlijks een toevoeging aan de pensioenvoorziening begroot.

Reserves

Voor de jaren 2017 en verder zijn voor het product College nog geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves begroot.

Meerjarig verloop

Het budget voor College daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voor wat betreft overige apparaatslasten in verband met voor enkele jaren overgekomen budget vanuit de deelgemeenten voor pensioenen, wachtgelders en begeleidingskosten wethouders. Vervolgens blijft het budget stabiel.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.