Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Totaal baten

58

0

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

34

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

25

0

0

0

0

0

Totaal lasten

17.888

18.609

17.393

18.484

18.402

16.179

Apparaatslasten

13.126

10.869

10.099

10.099

10.099

10.099

Inhuur

39

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

147

371

375

375

375

375

Personeel

12.940

10.499

9.724

9.724

9.724

9.724

Interne Lasten

90

299

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

90

299

0

0

0

0

Programmalasten

4.672

7.440

7.294

8.385

8.303

6.080

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

945

2.214

2.505

3.596

3.514

1.291

Overige programmalasten

3

-1

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.723

5.227

4.789

4.789

4.789

4.789

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-17.830

-18.609

-17.393

-18.484

-18.402

-16.179

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-17.830

-18.609

-17.393

-18.484

-18.402

-16.179

Onttrekking aan reserves

170

194

21

21

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

170

194

21

21

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-17.660

-18.415

-17.372

-18.463

-18.402

-16.179

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

5.191

5.161

5.191

5.169

Overhead clusterondersteuning

0

1.833

1.580

1.580

1.580

1.580

Resultaat na Overhead

-17.660

-20.249

-24.143

-25.204

-25.173

-22.928

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Voor het product Gebieden zijn geen baten begroot voor 2018 en verder.

Lasten

Het product gebieden bestaat uit de middelen voor de gebiedsorganisatie, het participatiebudget van de gebiedscommissies of wijkraden, de vergoedingen voor de leden van de gebiedscommissies of wijkraden, en de extra middelen voor de plannen Schiebroek-Zuid en Oud-Crooswijk.

Gebiedsorganisatie

De kosten bestaan uit de loonkosten voor de gebiedsondersteuners, de wijknetwerkers, de wijkmanagers, de rayondirecteuren en enkele tijdelijke projectleiders. Daarnaast zijn er materiële kosten voor inhuur en onderzoek.

Bewonersinitiatieven

De belangrijkste taak van de gebiedscommissie blijft vanaf 2018 de participatie van de bewoners te bevorderen. Het gaat om participatie in de ontwikkeling van het gebied. Met ingang van 2018 zijn er in een aantal gebieden wijkraden. Om de betrokkenheid van de bewoners te bevorderen is er een budget voor participatie en bewonersinitiatieven beschikbaar.

Vergoedingen gebiedscommissie of wijkraad

De leden van de gebiedscommissie of wijkraad ontvangen vergoedingen voor hun werk volgens de Verordening geldelijke voorzieningen 2018.

Extra middelen voor de plannen Schiebroek-Zuid en Oud-Crooswijk.

Voor extra maatregelen in Schiebroek-Zuid is voor de periode 2017 tot 2020 € 1,3 mln opgenomen als intensivering. Voor extra maatregelen in Oud-Crooswijk is in de periode 2017 tot 2019 € 5,3 mln (waarvan € 0,5 mln voor het Jongerenloket) opgenomen. Bij de 10 MND 2017 en de omissie 2018 zullen deze middelen naar de programma’s worden toebedeeld.

Reserves

Het product gebieden heeft een bestemmingsreserve ‘gebiedscommissies gebieden’. Deze reserve is ontstaan bij de invlechting van de deelgemeenten in de gemeentelijke balans. In de periode 2017 – 2019 (per eind 2019 bedraagt de reserve nihil) worden de volgende onttrekkingen begroot:

Bestemmingsreserve gebiedscommissies

Gebied

Omschrijving

stand ultimo 2015

onttr. 2016

onttr. 2017

onttr. 2018

onttr. 2019

onttr. 2020

Charlois

Ik ben Wij project

€157

€64

€93

€0

€0

€0

Noord

bewonersinitiatieven

€59

€0

€59

€0

€0

€0

Rozenburg

promotie

€47

€5

€42

€0

€0

€0

Feijenoord

wijkinitiatieven

€96

€53

€0

€21

€21

€0

Product gebieden

€359

€122

€194

€21

€21

€0

product OBB

project wijkgestuurd werken

€48

€48

€0

€0

€0

€0

Totaal

€406

€170

€194

€21

€21

€0

Charlois IkbenWij project

Het initiatief ‘Ik ben Wij’ is ontstaan als vervolg op de WIJ(k)-avonden die plaatsvonden in reactie op de aanslag op de redactie Charlie Hebdo. Het initiatief heeft tot doel een duurzame democratische dialoog op gang te brengen, vooral tussen jongeren met een verschillende sociaal-culturele achtergrond. Het projectplan voorziet in een scholentour. Producten zijn een lesprogramma, klassengesprekken, storytelling, een film, een dans met dialoog, en zo meer.

Noord bewonersinitiatieven

In 2017 wordt € 59 onttrokken voor extra bewonersinitiatieven in het gebied Noord. Deze inzet staat los van het reguliere participatiebudget, maar vindt zijn oorsprong dus in een reserve uit de deelgemeente tijd.

Rozenburg promotie

In het gebiedsplan staat over de promotie van Rozenburg dat het essentieel is om nieuwe gezinnen en inwoners aan te trekken om de ambitie waar te maken zelfvoorzienend te zijn en te blijven. Dit kan alleen door de bekendheid van het gebied te verhogen en het imago te versterken.

Feijenoord wijkinitiatieven

Het voorstel is, net als in 2015 en 2016, middelen uit de reserve te onttrekken voor extra wijkinitiatieven in het gebied Feijenoord.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van de begroting wordt bepaald door de manier waarop vanaf 2018 de besparing van € 1,6 mln in het kader van RIO40 wordt ingevuld. Ook het verloop van de financiële middelen voor de plannen Schiebroek-Zuid en Oud-Crooswijk hebben invloed op het meerjarig verloop.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.