Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Totaal baten

15.344

16.993

12.855

8.355

8.355

8.355

Bijdragen rijk en mede-overheden

338

160

160

160

160

160

Dividenden

2.000

2.500

0

0

0

0

Opbrengsten derden

13.006

14.333

12.696

8.196

8.196

8.196

Totaal lasten

26.384

24.933

22.588

19.205

19.199

19.197

Apparaatslasten

15.599

15.396

14.895

14.135

14.131

14.128

Inhuur

1.001

1.921

255

255

254

254

Overige apparaatslasten

512

372

373

373

373

373

Personeel

14.085

13.103

14.267

13.507

13.504

13.501

Interne Lasten

-3.301

-3.144

-4.182

-4.182

-4.182

-4.182

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-3.300

-3.144

-4.182

-4.182

-4.182

-4.182

Programmalasten

14.085

12.680

11.875

9.252

9.250

9.250

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.472

6.476

5.534

5.430

5.451

5.451

Kapitaallasten

2.697

1

0

0

124

122

Overige programmalasten

5.916

6.204

6.340

3.821

3.674

3.677

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-11.039

-7.940

-9.733

-10.849

-10.844

-10.842

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-11.039

-7.940

-9.733

-10.849

-10.844

-10.842

Onttrekking aan reserves

271

505

0

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

271

505

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten Reserveringen

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-10.769

-7.435

-9.733

-10.849

-10.844

-10.842

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

10.692

10.116

10.086

9.646

9.697

9.660

Overhead clusterondersteuning

0

1.708

1.533

1.504

1.478

1.453

Resultaat na Overhead

-21.460

-19.259

-21.352

-21.999

-22.019

-21.954

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan grotendeels uit legesinkomsten voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken/partnerregistraties, naturalisatie en diverse aktes/uittreksels. Gezien het resultaat jaarrekening 2016 en de vermogenspositie van de deelneming Multidiensten Rotterdam BV (MDR) vindt er een dividenduitkering plaats van € 2,5 mln. Deze incidentele bate is als begrotingswijziging opgenomen voor 2017. Voor 2017 zijn de legesbaten verhoogd, omdat de gerealiseerde opbrengsten tot en met juni 2017 hoger waren dan verwacht. De begroting is met ingang van 2019 gewijzigd in verband met lagere legesopbrengsten en rijksafdrachten voor reisdocumenten. Reden hiervoor is dat in 2014 de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder) zijn verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. De effecten treden op eind 2018 voor een periode van 5 jaar.

Lasten

De apparaatslasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor de uitvoering van dienstverlening aan de burger bij de stadswinkels.(o.a. KlantContactCenter). De interne lasten zijn de doorbelastingen van en naar andere producten voor het gemeentelijke telefoonnummer 14010 en voor uitvoeringswerkzaamheden voor parkeren. Daarnaast worden de kosten van beveiliging van de stadswinkels aan het product Dienstverlening (frontoffice) doorbelast. De overige programmalasten betreffen de uitvoeringskosten voor het gemeentelijk telefoonnummer 14010 door Ro!entree. Daarnaast draagt de gemeente rijksleges af voor verstrekte reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag en naturalisatie die door de stadswinkels aan burgers worden geleverd. Voor 2017 zijn de rijksafdrachten verhoogd. Reden hiervoor zijn de hoger verwachte legesopbrengsten. Deze hogere legesopbrengsten worden gebruikt om de kosten van extra externe inhuur aan de balies te dekken.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat vanaf 2019 een stabiel beeld zien.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.