Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Totaal baten

663

649

629

1.090

290

290

Bijdragen rijk en mede-overheden

232

0

0

800

0

0

Opbrengsten derden

431

649

629

290

290

290

Totaal lasten

11.996

11.194

12.006

11.267

8.232

8.231

Apparaatslasten

8.136

7.737

7.848

7.227

7.191

7.189

Inhuur

150

461

332

332

332

332

Overige apparaatslasten

403

198

229

242

207

207

Personeel

7.583

7.078

7.287

6.652

6.651

6.650

Interne Lasten

564

1

-3

-3

-3

-3

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

564

1

-3

-3

-3

-3

Programmalasten

3.297

3.456

4.161

4.043

1.044

1.044

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.277

2.208

3.227

3.674

678

678

Kapitaallasten

704

667

633

68

65

44

Overige programmalasten

265

533

251

251

251

272

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

50

49

50

50

50

50

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-11.333

-10.545

-11.377

-10.177

-7.942

-7.941

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-11.333

-10.545

-11.377

-10.177

-7.942

-7.941

Onttrekking aan reserves

363

2.200

2.000

2.200

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

363

2.200

2.000

2.200

0

0

Toevoeging aan reserves

1.829

1.829

1.329

1.329

1.329

1.329

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.829

1.829

1.329

1.329

1.329

1.329

Vrijval reserves

0

471

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

471

0

0

0

0

Resultaat

-12.799

-9.703

-10.706

-9.306

-9.271

-9.270

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.325

4.566

4.681

4.557

4.580

4.563

Overhead clusterondersteuning

0

917

870

853

842

831

Resultaat na Overhead

-21.124

-15.186

-16.258

-14.717

-14.693

-14.664

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten voor de dienstverlening van het Stadsarchief. In de begroting 2019 is een incidentele rijksbijdrage opgenomen voor de dekking van de kosten Waterschapsverkiezingen.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. Expertise Burgerzaken en Stadsarchief).
De programmalasten bestaan grotendeels uit specifieke ICT kosten bij het Stadsarchief en Burgerzaken, alsook beheerskosten van Democratische Vernieuwing. Verder worden aan instellingen in het kader van Participatie enkele bijdragen verstrekt.

Reserves

Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Voor 2017 betreft dit de Tweede Kamer. Voor 2018 Gemeenteraad en voor 2019 Provinciale Staten en Europese Verkiezingen waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van het saldo laat stabiel beeld zien zonder grote wijzigingen.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.