Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Totaal baten

2.462

1.726

1.722

1.722

1.722

1.722

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.027

510

400

400

400

400

Opbrengsten derden

1.435

1.216

1.322

1.322

1.322

1.322

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

36.176

34.989

35.578

31.475

31.443

30.933

Apparaatslasten

18.065

14.279

14.594

14.480

14.480

14.480

Inhuur

722

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

479

121

122

122

122

122

Personeel

16.864

14.159

14.472

14.358

14.358

14.358

Interne Lasten

1.544

2.304

34

34

34

34

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.544

2.304

34

34

34

34

Programmalasten

16.566

18.405

20.950

16.961

16.929

16.419

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.890

10.655

11.731

8.342

8.366

7.866

Kapitaallasten

224

94

543

460

432

422

Overige programmalasten

1.492

1.357

281

30

3

3

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.960

6.299

8.395

8.129

8.129

8.129

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-33.714

-33.263

-33.857

-29.753

-29.722

-29.211

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-33.714

-33.263

-33.857

-29.753

-29.722

-29.211

Onttrekking aan reserves

55

0

673

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

55

0

673

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-33.659

-33.263

-33.184

-29.753

-29.722

-29.211

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.692

7.342

6.946

6.906

6.946

6.917

Overhead clusterondersteuning

0

2.362

2.409

2.403

2.397

2.369

Resultaat na Overhead

-41.351

-42.967

-42.539

-39.063

-39.065

-38.497

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bij product Veilig bestaan vooral uit legesinkomsten voor horecavergunningen en evenementenvergunningen. Daarnaast zijn er bijdragen en subsidies vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie, die elk jaar opnieuw moeten worden aangevraagd.

Lasten

De lasten bij product Veilig bestaan voor ongeveer de helft uit personeelslasten en verder vooral uit materiële lasten en te verstrekken subsidies. Een subsidie aan stedelijk team jongerenwerk, die door de gemeente altijd via een ander product werd verstrekt, wordt vanaf 2018 directie via product Veilig verstrekt. Hierdoor stijgen de uit te keren subsidies met 2,3 mln en dalen de interne doorbelastingen met hetzelfde bedrag. Tenslotte dalen de materiële lasten door een overheveling van een budget van Veiligheidshuis van € 0,8 mln naar product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid vanaf 2017.

Reserves

Er is in 2016 € 55 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten. Er wordt in 2018 of mogelijk al deels eerder € 673 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. Met name zal de inzet gefocust worden op de aanpak van High Impact Crimes (HIC), zoals wijken als Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Bospolder-Tussendijken en Tarwewijk.

Meerjarig verloop

Voor de periode 2017 en 2018 is budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van Plan-Oost en het opzetten van een Crisisorganisatie bij Veilig. Vanaf 2019 vallen deze middelen weg en laat het resultaat een redelijk stabiel beeld zien. De lasten dalen meerjarig vanwege de invulling van de bezuinigingen en de afbouw van het budget voor Bospolder-Tussendijken na 2018. Tegelijkertijd zijn de lasten meerjarig toegenomen als gevolg van de aanpak problematiek Spaanse Polder, project Sexueel Intimiderend Straatgedrag en Ondermijning (2018-2020).

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.