Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid

Totaal baten

544

4.857

4.751

4.751

4.751

4.751

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

1.901

1.901

1.901

1.901

1.901

Opbrengsten derden

544

2.955

2.850

2.850

2.850

2.850

Totaal lasten

54.425

59.349

59.678

59.678

60.978

60.978

Apparaatslasten

0

89

89

89

89

89

Inhuur

0

89

89

89

89

89

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

0

0

0

0

0

0

Programmalasten

54.425

59.260

59.589

59.589

60.889

60.889

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

3.861

3.965

3.966

5.294

5.294

Kapitaallasten

0

29

0

0

0

0

Overige programmalasten

73

0

28

27

0

0

Salarislasten WSW en WIW

0

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.352

53.720

53.946

53.946

53.946

53.946

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-53.880

-54.492

-54.926

-54.926

-56.227

-56.227

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-53.880

-54.492

-54.926

-54.926

-56.227

-56.227

Resultaat

-53.880

-54.492

-54.926

-54.926

-56.227

-56.227

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-53.880

-54.492

-54.926

-54.926

-56.227

-56.227

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit inkomsten van de deelnemers en ketenpartners bij de regionale veiligheidsactiviteiten Burgernet, VAR, RIEC en Veiligheidshuis (RVA), die vanaf de Tweede Bestuursrapportage in de begroting van product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
zijn opgenomen (budgetneutraal).

Lasten

De lasten bestaan uit de bijdragen van Rotterdam aan de VRR en de Brandweer. Bij de Eerste Bestuursrapportage was een structureel extra budget opgevoerd van € 1,0 mln per jaar voor functioneel leeftijdsontslag bij de Brandweer (FLO). Op basis van nieuwe en meer nauwkeurige informatie is dit extra budget nu aangepast en verlaagd met € 800 in 2018 en 2019 en met € 500 verhoogd in 2020 en 2021. Verder zijn de budgetten van de regionale veiligheidsactiviteiten Burgernet, VAR, RIEC en Veiligheidshuis (RVA) structureel ondergebracht bij dit product vanaf 2017 bij de Tweede Bestuursrapportage. Hierdoor zijn de lasten met € 5,7 mln toegenomen, inclusief de verschuiving van het budget van het Veiligheidshuis van € 0,8 mln van product Veilig.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Bij de Tweede Bestuursrapportage zijn vanaf 2017 de budgetten Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA) toegevoegd aan dit product. Bij de Eerste Bestuursrapportage was vanaf 2018 structureel budget toegevoegd aan dit product ter dekking van de kosten voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer. Op basis van nieuwe en meer nauwkeurige informatie is dit budget nu herzien. Verder laat dit product meerjarig een stabiel beeld zien.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.