Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Totaal baten

5.736

1.232

1.071

1.071

1.071

1.071

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.783

58

0

0

0

0

Opbrengsten derden

1.953

1.174

1.071

1.071

1.071

1.071

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

46.685

36.661

37.839

36.683

36.596

36.497

Apparaatslasten

52.209

42.575

42.156

40.521

40.500

40.500

Inhuur

6.338

4.736

1.799

1.799

1.799

1.799

Overige apparaatslasten

2.640

605

685

679

658

658

Personeel

43.232

37.235

39.671

38.043

38.043

38.043

Interne Lasten

-9.186

-10.165

-8.369

-8.369

-8.369

-8.369

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-2

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-9.184

-10.165

-8.369

-8.369

-8.369

-8.369

Programmalasten

3.662

4.251

4.052

4.531

4.464

4.366

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.040

2.902

3.404

3.377

3.690

3.798

Kapitaallasten

220

436

418

409

399

293

Overige programmalasten

402

913

229

745

376

275

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-40.948

-35.429

-36.768

-35.612

-35.525

-35.426

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-40.948

-35.429

-36.768

-35.612

-35.525

-35.426

Resultaat

-40.948

-35.429

-36.768

-35.612

-35.525

-35.426

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

12.765

10.957

10.480

10.415

10.483

10.439

Overhead clusterondersteuning

0

11.627

11.645

11.353

10.793

10.793

Resultaat na Overhead

-53.713

-58.014

-58.892

-57.380

-56.801

-56.659

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuursrechtelijke boetes, zoals boetes voor illegaal aangebrachte sandwichborden, te lang geparkeerde caravans en aanhangwagens en verkeerd geparkeerde fietsen. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de personeelskosten van de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.

Meerjarig verloop

Het resultaat na overhead daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voornamelijk door het wegvallen van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters per 1 januari 2017. Deze daling wordt enerzijds beperkt door een lagere toerekening van overhead aan het product. Anderzijds is voor de periode 2017 en 2018 budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van project Nota Schone Stad en Plan-Oost. Vanaf 2019 vallen deze middelen weg en laat het resultaat een stabiel beeld zien.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.