Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke bereikbaarheid

Totaal baten

3.413

1.896

1.315

1.271

1.271

1.271

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.487

1.118

67

67

67

67

Opbrengsten derden

702

778

1.248

1.204

1.204

1.204

Overige baten

225

0

0

0

0

0

Totaal lasten

19.654

14.026

12.105

13.547

10.715

10.156

Apparaatslasten

7.651

7.678

7.812

7.505

7.101

7.101

Inhuur

399

399

-46

7

-46

-46

Overige apparaatslasten

254

104

109

108

103

103

Personeel

6.998

7.176

7.749

7.390

7.044

7.044

Interne Lasten

-1.974

-5.797

-7.199

-5.750

-5.691

-5.691

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-1.974

-5.797

-7.199

-5.750

-5.691

-5.691

Programmalasten

13.977

12.145

11.492

11.793

9.305

8.746

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

249

825

0

0

0

0

Kapitaallasten

7.586

7.060

7.556

7.336

6.829

5.986

Overige programmalasten

5.994

4.259

3.936

4.457

2.475

2.760

Subsidies en inkomensoverdrachten

148

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-16.241

-12.131

-10.790

-12.276

-9.444

-8.885

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-16.241

-12.131

-10.790

-12.276

-9.444

-8.885

Onttrekking aan reserves

1.922

1.419

1.477

3.008

724

140

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.922

1.419

1.477

3.008

724

140

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten Reserveringen

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-14.319

-10.712

-9.313

-9.268

-8.720

-8.745

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

3.352

3.316

3.927

4.051

3.942

3.792

Overhead clusterondersteuning

0

1.234

1.302

1.279

1.217

1.206

Resultaat na Overhead

-17.671

-15.262

-14.542

-14.599

-13.879

-13.744

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben betrekking op bijdragen rijk, medeoverheden en opbrengsten derden.
De daling van baten in 2017 en verder, ten opzichte van 2016, wordt veroorzaakt door de eenmalig in 2016 ontvangen rijksmiddelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding en projecten voor onder andere het beter benutten van het bestaand netwerk. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van investeringen in het verleden. De lasten dalen doordat een aantal overheidssubsidies stoppen, zoals genoemd onder de baten.

Reserves

De reserves laten ten opzichte van 2016 een daling zien. In 2017 vinden onttrekkingen plaats uit het Investeringsfonds Rotterdam en ISV-3 voor de buitenruimte Hoek van Holland en de A13/A16. De hogere onttrekking in 2019 wordt veroorzaakt door een onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam voor de uitvoering van buitenruimte Hoek van Holland strandomgeving.

Meerjarig verloop

De lasten laten meerjarig een daling zien ten opzichte van 2016. In 2016 hebben incidentele positieve bijstellingen plaatsgevonden van budget voor onder andere aantrekkende markt en projecten die gefinancierd worden uit middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.