Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Totaal baten

89.670

97.240

94.567

94.136

94.023

94.023

Bijdragen rijk en mede-overheden

97

150

0

0

0

0

Opbrengsten derden

89.573

97.090

94.567

94.136

94.023

94.023

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

69.953

66.521

67.611

67.098

67.004

67.010

Apparaatslasten

13.138

10.303

9.475

9.397

9.397

9.397

Inhuur

3.287

1.254

130

130

130

130

Overige apparaatslasten

685

345

347

346

346

346

Personeel

9.166

8.704

8.997

8.921

8.921

8.921

Interne Lasten

41.262

38.315

36.976

36.625

36.969

36.538

Beleidspecifiek vastgoed

20.831

16.572

15.871

15.520

15.865

15.433

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

20.431

21.743

21.105

21.105

21.105

21.105

Programmalasten

15.553

17.903

21.160

21.076

20.638

21.074

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.219

6.467

5.113

5.113

5.113

5.113

Kapitaallasten

4.891

4.437

3.195

2.827

366

388

Overige programmalasten

6.443

6.999

12.852

13.136

15.159

15.573

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

19.717

30.719

26.956

27.037

27.019

27.013

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

19.717

30.719

26.956

27.037

27.019

27.013

Onttrekking aan reserves

30

30

30

30

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

30

30

30

30

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

25.080

1.579

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

25.080

1.579

0

0

0

0

Resultaat

44.827

32.328

26.986

27.067

27.019

27.013

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.800

2.959

2.746

2.730

2.747

2.736

Overhead clusterondersteuning

0

2.186

2.165

2.157

2.040

2.040

Resultaat na Overhead

42.027

27.182

22.075

22.181

22.231

22.237

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit straat- en garageparkeren (06-parkeren, vergunningen, abonnementen, bezoekersregeling, parkeerautomaten e.d.) en fiscale naheffingen.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven.

Reserves

In 2017 valt nog eenmalig het resterende saldo van het in 2016 opgeheven Parkeerfonds vrij. Daarna zullen er geen onttrekkingen en/of toevoegingen aan deze bestemmingsreserve meer plaatsvinden. Na 2017 vinden er daarom alleen nog jaarlijks onttrekkingen plaats uit de bestemmingsreserve parkeergarage Hoogvliet.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een vrij constant beeld zien na verwerking van de bestuursopdracht Parkeren en de ramingsbijstellingen.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.