Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Totaal baten

57.041

165.145

51.128

36.874

11.109

1.109

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.814

863

540

46

46

46

Financieringsbaten

864

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

49.864

164.282

50.588

36.828

11.063

1.063

Overige baten

-1.501

0

0

0

0

0

Totaal lasten

70.255

183.022

69.581

52.767

24.719

15.295

Interne Lasten

10.307

8.813

4.763

3.725

3.424

3.632

Overige doorbelastingen

10.307

8.813

4.763

3.725

3.424

3.632

Programmalasten

59.949

174.209

64.818

49.042

21.295

11.663

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

31.046

53.597

25.572

18.178

5.315

433

Kapitaallasten

2.825

2.641

3.230

3.773

3.753

3.689

Overige programmalasten

26.142

117.348

35.886

26.791

11.927

6.766

Subsidies en inkomensoverdrachten

-64

623

130

300

300

775

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-13.214

-17.877

-18.454

-15.893

-13.610

-14.186

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-13.214

-17.877

-18.454

-15.893

-13.610

-14.186

Onttrekking aan reserves

1.447

2.448

1.981

1.663

175

258

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.447

2.448

1.981

1.663

175

258

Toevoeging aan reserves

700

373

0

0

7

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

700

373

0

0

7

0

Resultaat

-12.467

-15.802

-16.473

-14.230

-13.442

-13.928

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-12.467

-15.802

-16.473

-14.230

-13.442

-13.928

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten komen voornamelijk voort uit de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Opdrachtgever van dit project is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten zijn uitgaven voor luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zet de gemeente in voor onder meer Verkeersveiligheid, Actieplan Luchtkwaliteit en het Fietsplan. De dotaties aan de bestemmingsreserves betreffen overheveling van bestemde middelen. Enerzijds voor de uitvoering van meerjarige contracten Vervoer over Water waarvoor bij de Voorjaarsnota 2016 geld beschikbaar is gesteld. Anderzijds om de beschikbare middelen vanuit Kansrijke Wijken in 2018 in te zetten ter dekking van de kosten voor de subsidieregeling Buurtfietsenstalling.

Meerjarig verloop

De stijging in 2017 en daling vanaf 2018 van de baten en lasten komt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd. De baten en lasten die in 2019 en 2020 zijn geraamd, zijn nagekomen kosten en ontvangsten in verband met de financiële afwikkeling van dit project.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.