Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Totaal baten

5.008

1.287

-1

-1

-1

-1

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.169

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.300

1.287

-1

-1

-1

-1

Overige baten

540

0

0

0

0

0

Totaal lasten

24.268

24.457

23.391

20.845

20.902

20.871

Apparaatslasten

4.128

4.587

5.106

5.033

5.033

5.281

Inhuur

16

482

-37

-37

-37

211

Overige apparaatslasten

144

106

91

91

91

91

Personeel

3.968

4.000

5.053

4.979

4.979

4.979

Interne Lasten

1.568

825

982

982

862

568

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.568

825

982

982

862

568

Programmalasten

18.572

19.045

17.302

14.830

15.007

15.022

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

55

667

1.580

1.080

1.080

1.095

Kapitaallasten

199

209

223

225

227

228

Overige programmalasten

7.900

5.710

6.709

5.254

5.429

5.429

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.418

12.459

8.791

8.270

8.270

8.270

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-19.260

-23.170

-23.392

-20.845

-20.902

-20.872

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-19.260

-23.170

-23.392

-20.845

-20.902

-20.872

Onttrekking aan reserves

1.314

2.451

1.654

410

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.314

2.451

1.654

410

0

0

Toevoeging aan reserves

2.253

1.662

1.188

462

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

2.253

1.662

1.188

462

0

0

Vrijval reserves

1.254

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

1.254

0

0

0

0

0

Resultaat

-18.945

-22.381

-22.926

-20.897

-20.902

-20.872

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

1.838

1.755

2.252

2.240

2.253

2.243

Overhead clusterondersteuning

0

763

851

851

844

868

Resultaat na Overhead

-20.783

-24.899

-26.029

-23.988

-23.999

-23.983

Toelichting Baten en Lasten
Baten

N.v.t.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals samenwerking met bedrijven en instellingen, dienstverlening aan het Midden en Klein Bedrijf (MKB), identificatie en versterking investeringsbereidheid, marketing en acquisitie van bedrijven en instellingen. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

Het product economie bevat de volgende reserves:

Bestemmingsreserve werklocaties

De bestemmingsreserve werklocaties is gevormd om drie winkelgebieden (Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953) samen met partijen vitaler te maken. Deze reserve zal conform afspraken in het collegeprogramma "kendoe 2014-2018" besteed worden.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Science Tower

Op basis van de geraamde uitgaven zijn de middelen uit de bestemmingsreserves geactualiseerd. Deze mutatie is het gevolg van wijzigingen op projectniveau van verwachte kosten en opbrengsten.

Bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties gemeentefonds

De verwachting is dat de middelen uit de bestemmingsreserves gebieden en taakmutaties in 2017 en 2018 aangewend zullen worden voor Clean Tech PID 2 (Pieken in de Delta 2).

Bestemmingsreserve kredietrisicoreserve

De begrote toevoeging betreft de bijdrage aan de Reserve Kredietrisico voor de lening aan het Cambridge Innovation Center (facilitator voor (startende) ondernemers op het gebied van innovatie).

Meerjarig verloop

Ondanks de ramingsbijstellingen voor Road Map Next Economy en Evenementen fonds laat de begroting op het programma Economie meerjarig een dalend verloop zien ten opzichte van 2018.
Door lagere begrote bijdragen vanuit de reserves en een daling van incidentele middelen geeft dit een scheef beeld.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.