Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Markten

Totaal baten

2.237

2.222

1.901

1.901

1.901

1.901

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

1

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.237

2.221

1.901

1.901

1.901

1.901

Totaal lasten

2.641

2.633

2.678

2.676

2.676

2.676

Apparaatslasten

972

896

911

909

909

909

Inhuur

7

9

2

2

2

2

Overige apparaatslasten

68

27

28

28

28

28

Personeel

897

859

881

879

879

879

Interne Lasten

1.117

1.057

1.085

1.085

1.085

1.085

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.117

1.057

1.085

1.085

1.085

1.085

Programmalasten

552

681

682

682

682

682

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

158

177

179

179

179

179

Overige programmalasten

394

503

503

503

503

503

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-404

-412

-777

-775

-775

-775

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-404

-412

-777

-775

-775

-775

Resultaat

-404

-412

-777

-775

-775

-775

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

344

247

257

255

257

256

Overhead clusterondersteuning

0

131

134

134

122

122

Resultaat na Overhead

-749

-790

-1.168

-1.165

-1.154

-1.153

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten bestaan voornamelijk uit kosten voor toezicht, exploitatie en onderhoud marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van reinigingskosten marktterreinen, overhead en overige kosten vanuit andere producten.

Reserves

Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.

Meerjarig verloop

De totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.