Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Totaal baten

-106

701

193

193

193

193

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

511

0

0

0

0

Opbrengsten derden

-106

190

193

193

193

193

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

63.560

64.768

70.068

67.045

70.238

74.299

Apparaatslasten

1.548

1.256

1.204

1.204

1.204

1.204

Inhuur

20

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

66

26

25

25

25

25

Personeel

1.462

1.230

1.179

1.179

1.179

1.179

Interne Lasten

55.722

54.023

59.280

56.126

59.324

63.390

Beleidspecifiek vastgoed

51.862

50.369

55.592

52.438

55.636

59.702

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.860

3.654

3.688

3.688

3.688

3.688

Programmalasten

6.290

9.489

9.584

9.715

9.710

9.705

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

140

2.451

5.858

2.318

2.318

2.318

Overige programmalasten

57

2.061

-237

3.435

3.430

3.425

Sociale uitkeringen

334

318

4

4

4

4

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.759

4.658

3.958

3.958

3.958

3.958

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-63.666

-64.067

-69.875

-66.852

-70.045

-74.106

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-63.666

-64.067

-69.875

-66.852

-70.045

-74.106

Onttrekking aan reserves

0

0

3.500

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

0

3.500

0

0

0

Resultaat

-63.666

-64.067

-66.375

-66.852

-70.045

-74.106

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

659

593

643

640

643

641

Overhead clusterondersteuning

0

384

309

309

309

310

Resultaat na Overhead

-64.326

-65.045

-67.328

-67.801

-70.998

-75.057

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten van onderhuur van schoolgebouwen die juridisch eigendom zijn van de gemeente.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.

Reserves

In 2016 is er een bijdrage (3.500) beschikbaar gekomen voor het gymnasium op zuid zodat de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) kan worden getransformeerd naar huisvesting van het gymnasium op Zuid. Vanuit het IFR is dit geld naar de reserve NPRZ overgeheveld.

Meerjarig verloop

De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten. De extra investeringen in renovatie en nieuwbouw van onderwijspanden vertaalt zich door in hogere huurlasten.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.