Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Totaal baten

57.861

58.792

58.301

52.346

51.372

51.372

Bijdragen rijk en mede-overheden

57.792

58.772

58.301

52.346

51.372

51.372

Opbrengsten derden

69

20

0

0

0

0

Totaal lasten

115.983

114.140

114.793

108.364

107.603

107.576

Apparaatslasten

13.335

10.715

10.328

10.276

10.274

10.274

Inhuur

334

107

52

52

52

52

Overige apparaatslasten

578

224

236

236

236

236

Personeel

12.424

10.384

10.040

9.988

9.986

9.986

Interne Lasten

11.097

10.702

10.910

10.910

10.910

10.910

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

11.097

10.702

10.910

10.910

10.910

10.910

Programmalasten

91.551

92.723

93.554

87.177

86.419

86.391

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.026

6.790

6.573

6.396

6.416

6.416

Kapitaallasten

122

116

112

0

0

0

Overige programmalasten

496

2.832

3.872

2.760

1.580

1.470

Sociale uitkeringen

7.749

6.694

7.995

7.995

7.995

7.995

Subsidies en inkomensoverdrachten

76.159

76.291

75.002

70.026

70.427

70.510

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-58.123

-55.348

-56.492

-56.018

-56.231

-56.204

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-58.123

-55.348

-56.492

-56.018

-56.231

-56.204

Onttrekking aan reserves

271

435

552

550

347

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

271

435

552

550

347

0

Toevoeging aan reserves

1.500

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.500

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

14

44

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

14

44

0

0

0

0

Resultaat

-59.338

-54.869

-55.940

-55.468

-55.884

-56.204

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

6.779

6.287

5.498

5.467

5.499

5.475

Overhead clusterondersteuning

0

1.949

1.640

1.635

1.634

1.644

Resultaat na Overhead

-66.117

-63.105

-63.078

-62.570

-63.017

-63.323

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdragen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedragen in 2017 € 37 mln. Daarnaast is er een extra rijksuitkering voor intensivering Onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln. Vanaf 2018 zijn er minder rijksmiddelen beschikbaar: de korting vanuit het Rijk voor de gemeente Rotterdam bedraagt in 2018 naar verwachting € 6 mln. De onderbesteding van 2017 wordt ingezet voor 2018 zodat deze korting gedeeltelijk kan worden opgevangen.

Lasten

De middelen onderwijs achterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid.
De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in. Tevens wordt de (extra) inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim hieruit bekostigd.
De overige lasten bestaan voornamelijk uit huurlasten voor Onderwijshuisvesting, inzet voor het leerlingenvervoer en bewegings- en zwemonderwijs. De decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt onder meer ingezet voor de Children’s Zone en loopbaanoriëntatie.
Tot slot worden ook de Leren Loont! initiatieven hieruit bekostigd zoals het Leraren CAO.

Reserves

De twee bestemmingsreserves worden in het kader van het Nationaal Programma Zuid over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.
In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop toont vanaf 2019 lagere baten en lasten ten opzichte van 2018. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2018. Na besluitvorming door het Rijk over de voortzetting en hoogte van deze uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2019 worden aangepast.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.