Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Totaal baten

1.850

628

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

35

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

725

628

0

0

0

0

Overige baten

1.090

0

0

0

0

0

Totaal lasten

122.131

126.921

127.604

124.978

126.878

127.128

Apparaatslasten

2.718

2.346

2.414

2.414

2.414

2.414

Inhuur

170

60

62

62

62

62

Overige apparaatslasten

81

54

55

55

55

55

Personeel

2.467

2.232

2.298

2.298

2.298

2.298

Interne Lasten

-283

-870

-891

-891

-891

-891

Beleidspecifiek vastgoed

590

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-873

-870

-891

-891

-891

-891

Programmalasten

119.696

125.446

126.081

123.455

125.355

125.605

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

769

60

190

190

190

190

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

-143

39

39

39

39

39

Subsidies en inkomensoverdrachten

119.069

125.347

125.851

123.225

125.125

125.375

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-120.281

-126.293

-127.604

-124.978

-126.878

-127.128

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-120.281

-126.293

-127.604

-124.978

-126.878

-127.128

Onttrekking aan reserves

741

1.649

500

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

741

1.649

500

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.844

900

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.844

900

0

0

0

0

Vrijval reserves

400

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

400

0

0

0

0

0

Resultaat

-120.983

-125.544

-127.104

-124.978

-126.878

-127.128

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

1.021

1.239

1.168

1.161

1.168

1.163

Overhead clusterondersteuning

0

640

642

642

642

643

Resultaat na Overhead

-122.005

-127.423

-128.914

-126.782

-128.689

-128.935

Toelichting Baten en Lasten
Baten
Opbrengsten derden

De overeenkomst met Ziggo (voorheen UPC) loopt eind 2017 af. Hiermee vervallen met ingang van het jaar 2018 de inkomsten die aan de overeenkomst waren verbonden.

Lasten
Apparaatslasten

De apparaatslasten betreffen grotendeels de personeelslasten van de met de ontwikkeling- en uitvoering van het met cultuurbeleid belaste medewerkers.

Interne lasten

De interne lasten betreffen een eliminatie van restposten tussen de producten Cultuur en Sport en recreatie.

Programmalasten

Het overgrote deel van de programmakosten bestaat uit subsidies aan culturele organisaties die volgens het opgestelde Cultuurplan 2017 – 2020 jaarlijks worden toegekend. Daarnaast wordt subsidie toegekend aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, diverse culturele activiteiten (waaronder Cultuur in de wijken, Culturele activiteiten gebieden, Mediabeleid, Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Evenementen en Binnenstad/Levendige stad) of op incidentele basis voor Visuele kunsten, Podiumkunsten, Letteren & Erfgoed, Culturele feesten, Amateurjaarsubsidies en het Snelloket.

Reserves
Onttrekkingen aan reserves

In 2017 vinden een aantal eenmalige onttrekkingen plaats onder andere voor ‘Frictiekosten Cultuurplan 2017 -2020’, Citylab en ‘jaar overschrijdende Cultuursubsidies’ die onder de ‘Bijstellingen’ nader zijn toegelicht. Daarnaast is vanuit het Investeringsfonds Rotterdam(IFR) voor de jaren 2017 en 2018 een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor activiteiten in het kader van Levendige Binnenstad. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale mutatie op productniveau.

Toevoeging aan reserves

Aan de bestemmingsreserve tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen is in 2017 een bedrag toegevoegd voor de voorbereidingskosten op de realisatie van het collectiegebouw

Meerjarig verloop

Het meerjarig beeld van de lasten is enigszins fluctuerend. De baten vallen weg en de vrijgemaakte middelen voor 2017 en 2018 voor museum Boijmans van Beuningen worden in 2019 verrekend.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.