Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Totaal baten

12.317

12.707

5.364

5.364

5.364

5.364

Bijdragen rijk en mede-overheden

90

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

11.851

12.707

5.364

5.364

5.364

5.364

Overige baten

375

0

0

0

0

0

Totaal lasten

80.864

87.357

85.389

86.932

83.700

83.379

Apparaatslasten

29.703

22.671

10.133

10.097

10.097

10.097

Inhuur

1.316

244

161

161

161

161

Overige apparaatslasten

1.158

592

240

240

240

240

Personeel

27.228

21.834

9.733

9.696

9.696

9.696

Interne Lasten

10.114

10.215

9.331

9.320

9.314

9.328

Beleidspecifiek vastgoed

21.499

21.537

20.957

20.946

20.940

20.954

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.385

-11.322

-11.626

-11.626

-11.626

-11.626

Programmalasten

41.048

54.471

65.925

67.516

64.290

63.955

Financieringslasten

44

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.022

17.229

34.594

34.397

33.915

34.104

Kapitaallasten

1.822

1.595

1.485

1.364

1.163

1.078

Overige programmalasten

12.341

17.204

9.736

12.538

11.306

10.943

Sociale uitkeringen

9

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

17.809

18.444

20.110

19.217

17.906

17.831

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-68.548

-74.650

-80.024

-81.568

-78.336

-78.015

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-68.548

-74.650

-80.024

-81.568

-78.336

-78.015

Onttrekking aan reserves

2.943

5.051

1.155

605

613

622

Onttrekking Bestemmingsreserve

2.943

5.051

1.155

605

613

622

Toevoeging aan reserves

775

1.700

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

775

1.700

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.294

217

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

1.294

217

0

0

0

0

Resultaat

-65.086

-71.082

-78.869

-80.963

-77.722

-77.393

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

9.154

7.568

5.110

5.081

5.115

5.094

Overhead clusterondersteuning

0

5.307

2.318

2.317

2.316

2.336

Resultaat na Overhead

-74.239

-83.957

-86.298

-88.361

-85.153

-84.823

Toelichting Baten en Lasten

Op 21 februari 2017 heeft het college besloten om de exploitatie en het beheer van alle gemeentelijke sportvoorzieningen onder te brengen in een verzelfstandigd Sportbedrijf. Afgesproken is dat in de begroting 2018 en verdere jaren de prestatievergoeding op jaarbasis aan het Sportbedrijf wordt verwerkt. In de baten en lasten is dit gebeurd.

Baten
Opbrengsten derden

De baten in 2017 hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit verhuur van gymzalen, sporthallen, sportvelden en zwembaden. Met ingang van 2018 dalen de baten substantieel door de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Vanaf 2018 bestaan de baten grotendeels uit inkomsten van de scholen voor vakleerkrachten Rotterdam Lekker Fit!, recreatieoord Hoek van Holland en Natuur- en Milieu Educatie (NME).

Lasten
Apparaatslasten

Het grootste deel van de apparaatslasten in 2017 betreft de personeelskosten voor de uitvoering van het sportbeleid, zoals bijvoorbeeld de medewerkers werkzaam voor het beheer van zwembaden, sporthallen en sportvelden, kinderboerderijen, sportstimulering, natuur en milieueducatie. Met ingang van 2018 zullen door de verzelfstandiging van het Sportbedrijf de apparaatslasten aanzienlijk dalen omdat er een verschuiving plaatsvindt naar de programmalasten.

Interne Lasten

De interne lasten in 2017 bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik en het groot onderhoud van de diverse sportaccommodaties en de doorbelaste (concern)overhead. Daarnaast worden vanuit dit product kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen, zwembaden voor het onderwijs en Rotterdam Lekker Fit!.

Programmalasten

Een deel van de programmalasten is bestemd voor subsidies. Er wordt subsidie verleend aan onder andere Stichting Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport. Daarnaast worden binnen de programmalasten meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder de implementatie van Sportnota 2017+ en het programma Rotterdam Lekker Fit!.

Reserves
Onttrekking aan reserves

De onttrekkingen vinden plaats aan het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en onder andere aan de bestemmingsreserves ‘Sport gebieden’ en ‘Onderhoud Sport’.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ is onder meer bedoeld voor de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met sport. De onttrekkingen aan het IFR is voor verbouwingen en aanpassingen aan de accommodaties en de onttrekking aan Onderhoud Sport om de objecten op een bepaald kwaliteitsniveau te brengen. Een nadere toelichting is opgenomen onder ‘Bijstellingen’ van dit product.

Toevoeging aan reserves

Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 2 mln toegekend voor het dekken van de frictiekosten fsk1 – 3 van de Lokale Culturele Centra (LCC) in de jaren 2018 en 2019. Omdat in 2017 al voor € 300 aan kosten zijn gemaakt voor dit doel, wordt voorgesteld voor de jaren 2018 en 2019 een bestemmingsreserve te vormen van het restbedrag van € 1,7 mln.

Vrijval reserves

Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld 2017 is ten laste van de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ een bedrag vrijgevallen.

Meerjarig verloop

In het meerjarig verloop laten de baten een structurele daling zien vanaf 2018. De opbrengsten derden dalen omdat na de verzelfstandiging het Sportbedrijf het betaald gebruik van de sportvoorzieningen zelf in rekening gaat brengen en innen. De lasten daarentegen stijgen in 2018 door de intensivering van onderhoud en duurzaamheid sportaccommodatie om vervolgens te dalen doordat deze intensivering wegvalt.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.